Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια με εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής για τα δίκτυα χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής και των υποστηριζόμενων από αυτή υπηρεσιών (Ε.Υ. του ΕΣΠΑ).

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, θα γίνει προμήθεια υπολογιστών, notebooks, εκτυπωτών, servers (για τις ανάγκες των τοπικών δικτύων των Ε.Υ. του ΕΣΠΑ), λοιπού εξοπλισμού χρηστών (scanners, βιντεοπροβολέων, UPS), δικτυακού εξοπλισμού (routers, switches) και επικουρικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια με εγκατάσταση ζεύγους firewalls για τις ανάγκες του data center της ΜΟΔ ΑΕ (μαζί με την εκπαίδευση τριών στελεχών της αναθέτουσας αρχής στη διαχείρισή τους, όπως και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,326 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου.