Η Netcompany – Intrasoft ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα :Υπηρεσίες λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης κλπ».

Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία και στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέρχεται στα 544.360 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα που κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος (επίβλεψη λειτουργίας των εγκαταστάσεων λογισμικού Oracle, διερεύνηση προβλημάτων και αστοχιών, εργασίες αναβάθμισης λογισμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εξέλιξης, λογισμικού υποδομών κλπ).
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για την επέκταση και την προσαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα σε νέες επιχειρησιακές ανάγκες.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης συστήματος καθώς και υπηρεσίες δημοσιότητας.