Η Nova, με υπεργολάβους τις εταιρείες IBM Ελλάς και Netcompany-Intrasoft ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, την υλοποίηση του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία και συντήρηση συστήματος APMS (Αsset Performance Management System)» για τον ΑΔΜΗΕ.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 7.437.520 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η διάρκειά της είναι 6,5 χρόνια. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών προμήθειας, εγκατάστασης – ανάπτυξης, παραμετροποίησης, θέσης σε λειτουργεία καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης του πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση της απόδοσης των Παγίων του ΑΔΜΗΕ (Asset Performance Management System – APMS) καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού υλικού (Hardware).

Μεταξύ άλλων στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η προμήθεια αδειών (κτήσης ,συντήρησης και αναβάθμισης ) λογισμικού συστήματος (π.χ. πλατφόρμα APMS) και του απαραίτητου λογισμικού υποδομών (π.χ. Databases, Application Servers, Service Bus, Messaging Platform, Container Platforms, ΒΙ and Analytics, κλπ.).
  • Φιλοξενία λογισμικού (υποδομή), η οποία θα γίνει στο απαραίτητο hardware το οποίο θα προμηθευτεί ο ανάδοχος και θα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής συστήματος.
  • Συστήμα συλλογής δεδομένων πεδίου: περιλαμβάνει τα απαραίτητα Gateways καθώς και το κεντρικό σύστημα συλλογής δεδομένων από τους υποσταθμούς.
    – Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναλυτική σχεδίαση, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση, την μετάπτωση και εκκαθάριση των υφιστάμενων δεδομένων, την θέση σε παραγωγική λειτουργία και την απαραίτητη εκπαίδευση χρηστών για το λογισμικό Διαχείρισης της Απόδοσης των Παγίων του ΑΔΜΗΕ, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του.