Στην εκκίνηση του διαγωνισμού-  ο οποίος θα διεξαχθεί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης- για τη δημιουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με στόχο τον έλεγχο σε «πραγματικό χρόνο» του ωραρίου απασχόλησης του κάθε εργαζόμενου, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν οι εξής πέντε εταιρείες: ΟΤΕ, Intrasoft International, Cosmos Business Systems, Uni Systems και Byte. Να σημειωθεί, πάντως, πως οι παραπάνω εταιρείες μπορούν να αναθέσουν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους, υπό μορφή υπεργολαβίας.

Aντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση και σταδιακή εφαρμογή σε όλη την αγορά εργασίας μηχανισμού παρακολούθησης των πραγματικών διαστημάτων απασχόλησης των εργαζόμενων (κάρτα εργασίας), μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» για την υποδοχή και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων, είτε πρωτογενώς είτε μέσω διαλειτουργικότητας, με συμβατά συστήματα επιχειρήσεων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των εισόδων – εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα συνεργεία και εργοτάξια κ.α.

Επίσης θα εκπονηθεί αναλυτική τεχνική μελέτη σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης των συστημάτων παρακολούθησης χρόνου εργασίας (Time & Attendance) των επιχειρήσεων με το «Εργάνη» για το σκοπό της ανταλλαγής στοιχείων στο πλαίσιο εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας στην κάθε επιχείρηση.

Η ψηφιακή κάρτα δεν θα είναι απαραίτητα μια κάρτα σε φυσική μορφή όπως αυτές που ήδη διαθέτουν σήμερα πολλές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ωρομέτρησης του χρόνου εργασίας. Μπορεί να είναι μια εφαρμογή στο κινητό και ένα πρόγραμμα στους υπολογιστές της επιχείρησης, διασυνδεδεμένα αμφότερα με την «Εργάνη».

Τα στάδια υλοποίησης της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Τα τρία στάδια υλοποίησης της ψηφιακής κάρτας, έτσι όπως έχουν αποφασιστεί από τα υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν ως εξής:

  • Σε πρώτη φάση, οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν ηλεκτρονικά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο σύστημα «Εργάνη» σχετικά με τον εργασιακό τους βίο.
  • Έως τις αρχές του 2022 θα είναι έτοιμη η «μήτρα» της κάρτας εργασίας, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα υποδέχεται τις πληροφορίες που θα καταχωρούν ψηφιακά εργαζόμενοι και εργοδότες. Παράλληλα, καταργείται μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο τη διευκόλυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων.
  • Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με παρακολούθηση της πραγματικής απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.