Η PeopleCert, κορυφαίος οργανισμός διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων με παγκόσμια εμβέλεια, εμπιστεύθηκε τη λύση Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure, της Data Communication για την ψηφιακή της αναβάθμιση.

Στόχοι του έργου τέθηκαν η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του Ομίλου μέσα από μία προηγμένη επιχειρηματική διαχείριση που θα λειτουργεί στο Microsoft Azure, καθώς και η αδιάλειπτη διασύνδεσή της με όλα τα κέντρα πιστοποίησης του Ομίλου σε επίπεδο επικοινωνιών και συναλλαγών, ασχέτως του καναλιού επαφής που προέρχονται ή του πληροφοριακού συστήματος που καταγράφονται (Passport, Eliss, CRM, Master Data Hub).

Παράλληλα, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός και η διαχείριση πολυεταιρικότητας και πολυνομισματικότητας σε μία κοινή βάση δεδομένων, η οικονομική διαχείριση με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, καθώς και η διαχείριση πολύπλοκων τιμολογιακών πολιτικών εντός μίας ενιαίας λύσης ERP, που ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες, αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της PeopleCert. Τέλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση τέθηκε η ομογενοποίηση των διαδικασιών του Ομίλου PeopleCert αποσκοπώντας σε ενιαία παρακολούθηση και την εξαγωγή ολοκληρωμένων στατιστικών.

Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, Microsoft Gold Partner, διασφαλίστηκε τόσο η βελτιστοποίηση των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών του Ομίλου όσο και η διασύνδεση με συστήματα τρίτων, αξιοποιώντας την εμπειρία και το σύνολο των βέλτιστων πρακτικών της Data Communication σε έργα Microsoft Dynamics NAV, τα οποία υλοποιήθηκαν σε πολυεταιρικούς ομίλους ή ανεξάρτητες εταιρείες.

Με την αξιοποίηση της λύσης Microsoft Dynamics NAV – InnovEra on Azure, η PeopleCert θα μπορεί να εξάγει ενοποιημένες, ομιλικές, στατιστικές αναφορές και αποτελέσματα και να επωφελείται από μία ενιαία οικονομική και εμπορική πληροφόρηση του Ομίλου. Το νέο ERP θα αποτελεί το κύριο εργαλείο Reporting, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική κάθε πελάτη και κάθε χώρας, καλύπτοντας, παράλληλα, πλήρως τις ανάγκες εναρμόνισης του Ομίλου με τα διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα.