Στην ένωση εταιρειών “Dotsoft-Media Suite” ανέθεσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) την παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση της περιφερειακής επικοινωνιακής στρατηγικής με τον καθορισμό των επικοινωνιακών σχεδίων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών και ομάδων παραγωγών επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, στο σύνολο των Διαχειριστικών Ενοτήτων εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2019-2020.

Η συνολική παροχή υπηρεσιών αποτελείται από τρία στάδια: Εξειδίκευση της περιφερειακής επικοινωνιακής στρατηγικής – κατάρτιση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας με χρονική και κοστολογική κατανομή, εφαρμογή του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας και υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής.