Τέσσερις αποφάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της προώθησης στην αγορά 412 επιχειρήσεων, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι 412 επιχειρήσεις εντάσσονται στη δράση «Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Α. Τζιτζικώστας, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των επιχειρήσεων, που είχαν συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία και ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στη δράση, προχώρησε στην αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 3,1 σε 5,1 εκατ. ευρώ.

Πλέον, οι επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν εντός τριών μηνών την υλοποίηση του έργου τους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στα «Κουπόνια Τεχνολογίας». Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί επιχορηγείται σε ποσοστό 100% με προϋπολογισμό από 5.000 ευρώ έως και 15.000 ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).