Είναι σημαντικό για κάθε σύγχρονη επιχείρηση να εστιάζει σε όλο και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και ταυτόχρονα να συμβαδίζει και με την τρέχουσα τεχνολογία, ώστε να προλαμβάνει ή/και να αντιμετωπίζει τα ‘κακώς κείμενα’ και τις απειλές – εσωτερικές ή εξωτερικές - της ψηφιακής εποχής.

Η «συνταγή της επιτυχίας» για το δίκτυο της AS Network περιλαμβάνει, όχι μόνο τη χρήση των νέων τεχνολογιών και μέτρων ασφαλείας, αλλά και τη σαφή συμμετοχή και αποδοχή της Διοίκησης. Κάθε CIO αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η αποδοχή και έγκριση από τη Διοίκηση σε κόστη που αφορούν σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό σχετικά με την ασφάλεια, ειδικά στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Το 2017 ο Όμιλος εστίασε στην ασφάλεια των δεδομένων. Σημαντική συμβολή σε αυτό είχε η εκ των προτέρων πιστοποίηση με ISO27001 και ISO9001. Όλα αυτά συντρέχουν ώστε στην AS network να υπάρχει ένα τεχνολογικό περιβάλλον συνεχών αναβαθμίσεων σε λογισμικά, servers, UPS, backup libraries, αλλά και εκπαιδεύσεις σε όλα τα επίπεδα, από μεταπτυχιακά σε ασφάλεια δεδομένων και ηλεκτρονική εγκληματολογία, έως και τις καθημερινές internal ή external εκπαιδεύσεις / ενημερώσεις του προσωπικού. Καθώς ο αγώνας για την ασφάλεια των δεδομένων είναι συνεχής και γίνεται όλο και πιο δυναμικός για το 2018 επενδύουμε σε τεχνολογίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά ενόψει εφαρμογής του GDPR.

Η συμβατότητα αποτέλεσε μείζον θέμα και προετοιμάστηκε κατάλληλα το έδαφος με Gap Analysis, ώστε να είμαστε από τις περιπτώσεις εύκολης και ανώδυνης προσαρμογής. Τα επόμενα βήματα επιβάλουν συμβατότητα με το ISO22301, την ανάπτυξη Classification και DLP για την προστασία των δεδομένων των Payroll, TAX & Accounting Services, καθώς και την ανάπτυξη Multi Factor Authentication για προστασία από εξωτερικές επιθέσεις. Έτσι ικανοποιείται η ανάγκη αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών και επιτυγχάνεται ο στόχος της ασφάλειας των επιχειρησιακών δεδομένων και εξοπλισμών. Η δε εμπιστοσύνη από τους πελάτες μας ενισχύεται και επιβεβαιώνεται.

Οι καθημερινές προκλήσεις στο περιβάλλον της μηχανοργάνωσης στην AS network, ως παρόχου λογιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, είναι πολλές. Χάρη στην άρτια εκπαίδευσή του, το προσωπικό του ΙΤ, έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα καθημερινά περιστατικά χωρίς το πρόβλημα να φτάνει στον τελικό χρήστη και τα δεδομένα να παραμένουν ασφαλή ακέραια και εμπιστευτικά. Η σωστή οργάνωση του τμήματος περιορίζει τα λάθη και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Ομίλου. Οι απαραίτητες για την ασφάλεια αναβαθμίσεις σε λογισμικό ή σε εξοπλισμό πραγματοποιούνται ανώδυνα και χωρίς να επηρεάζουν τις εργασίες των τμημάτων.

Οι εκπαιδεύσεις βοηθούν στην ενίσχυση της αντίληψης του προσωπικού στο να διαφυλάττουν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται, αλλά ενισχύουν και την πεποίθηση πως μπορούν να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις επιτυχώς είτε από τους ίδιους σε πρώτη φάση είτε από την μηχανογράφηση σε δεύτερη. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων έχει και η καθοδήγηση από τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ισχύουν και τηρούνται στην ASnetwork και οι οποίες βοηθούν στην αποσαφήνιση και κατανόηση των βημάτων προς την επιτυχή εκτέλεση κάθε εργασίας.