O Παναγιώτης Πανούσος, Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΔΕΣΦΑ, μιλάει στο netweek για τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο CIO ενός μεγάλου οργανισμού που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας, περιγράφει τα σημαντικότερα IT Projects που τρέχουν στον οργανισμό και τα επιχειρηματικά τους οφέλη, ενώ αναλύει και το ρόλο του CIO σήμερα.

netweek: Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ως CIO σε έναν μεγάλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας;

Παναγιώτης Πανούσος: Η εταιρεία διαθέτει χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν σημαντικά σε σχέση με άλλες εταιρείες ενέργειας. Ρόλος του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος μεταφοράς Φυσικού Αερίου) είναι να εξασφαλίζει σε όλους τους χρήστες υπηρεσίες ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα κατά τρόπο πλήρως διαφανή, να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών σε όλη την επικράτεια. Οι κανόνες λειτουργίας της εταιρείας, για να εξασφαλίζονται τα παραπάνω, καθορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται κατά τρόπο διαφανή σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κύρια ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι να εξασφαλίζει τη λειτουργία των κατάλληλων υποδομών που θα επιτρέψουν την πλήρη και αποδοτική εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου. Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας βασίζεται σε μια συνεχόμενη ανταλλαγή δεδομένων με τους χρήστες του συστήματος, αναφορικά με την επιθυμητή και πραγματοποιθείσα χρήση. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι συνεχόμενη, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση και να καλύπτονται οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, χρονικά και τοπικά. Παράλληλα, τα στοιχεία χρήσης, καθώς και όποιο διαθέσιμο στοιχείο μπορεί να επηρεάσει την αγορά του αερίου, πρέπει να δημοσιοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Είναι φανερό ότι η σωστή και αποδοτική διαχείριση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί την ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούν τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και αυτοματοποιούν τη ροή της πληροφορίας, χωρίς, όμως, να αφήνουν περιθώρια αβεβαιότητας ως προς την ορθότητά τους.

Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να είναι συμβατά με αντίστοιχα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να προσφέρουν τα αναγκαία interfaces με τα συστήματα των γειτονικών διαχειριστών. Η ασφάλεια των πληροφοριακών υποδομών, αλλά και των δεδομένων, είναι ένας παράγοντας ιδιαίτερα κρίσιμος για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και της εταιρείας. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω ανάγκες πρέπει να έχουν 100% διαθεσιμότητα, ενώ μέσα στα δεδομένα που λαμβάνονται από τους χρήστες υπάρχουν εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία, την ακεραιότητα των οποίων η εταιρεία οφείλει να προστατεύει. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν και οι ευρύτερες μηχανογραφικές και επικοινωνιακές ανάγκες της εταιρείας, που, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης της δράσης της, είναι ιδιαίτερες και αυξημένες.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών καλείται να δίνει λύσεις εντός και εκτός ωραρίου κανονικής εργασίας, να εξασφαλίζει ότι οι υποδομές λειτουργούν αδιάλειπτα κατά τρόπο αξιόπιστο και ότι οι τεχνολογικές τάσεις αξιολογούνται και εφαρμόζονται όπου μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της εργασίας. Ο CIO μιας τέτοιας εταιρείας οφείλει να γνωρίζει σε βάθος όλες τις λειτουργίες της, να κατανοεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, να αναγνωρίζει ανάγκες και να σχεδιάζει λύσεις μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο, να είναι σε επικοινωνία με τους συναδέλφους του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες για να εξασφαλίζει τη συμβατότητα λύσεων όταν απαιτείται, να γνωρίζει το παρόν και να προνοεί για το μέλλον.

netweek: Πόσο σημαντικό είναι για μια εταιρεία όπως είναι η δική σας να ακολουθεί μια πελατοκεντρική στρατηγική και με ποιο τρόπο το IT μπορεί να συμβάλει σε αυτό;

Παναγιώτης Πανούσος: Ο ΔΕΣΦΑ οφείλει από το νομικό πλαίσιο να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στους χρήστες του συστήματος, τους «πελάτες» του, και αυτές να υλοποιούνται μέσα από πληροφοριακά συστήματα. Επομένως, ο ΔΕΣΦΑ οφείλει να ακολουθεί μια πελατοκεντρική λογική, η οποία, όμως, διαμορφώνεται με συγκεκριμένο τρόπο και εντάσσεται στο ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε, με άλλα λόγια, να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες κάποιων πελατών, αλλά αυτό θα πρέπει πάντα να γίνεται κατά ισότιμο και διαφανή τρόπο, οικονομικά αποδοτικό. Οποιαδήποτε επένδυση αυξάνει τα πάγια και λειτουργικά κόστη για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που παρέχουμε πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να εγκρίνεται, καθότι επιβαρύνει τα τιμολόγια χρήσης. Να σημειώσω ότι, βάσει του κώδικα Δεοντολογίας του, ο ΔΕΣΦΑ οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

netweek: Τι μετρητικές χρησιμοποιείτε για να επιδεικνύετε την επιχειρηματική αξία των projects σας; Πόσο δύσκολο είναι, τελικά, να εκτιμηθεί η επιχειρηματική αξία του ΙΤ;

Παναγιώτης Πανούσος: Είναι αρκετά δύσκολο. Σήμερα, η τεχνολογία είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, ενώ οι απαιτήσεις από αυτήν αυξάνουν διαρκώς. Όσον αφορά τις μετρητικές, με εξαίρεση τα IT projects τα οποία υποχρεωνόμαστε βάσει κανονιστικής συμμόρφωσης να υλοποιούμε, για όλα τα υπόλοιπα η καλύτερη μετρητική παραμένει η σχέση κόστους – οφέλους. Βέβαια, αυτά είναι δύο δύσκολα μετρήσιμα μεγέθη. Το κόστος, εκτός από το άμεσα φανερό της υλοποίησης, συνοδεύεται από κόστη συντήρησης και αναγκαίων αναβαθμίσεων – μια αλλαγή ή αναβάθμιση σε ένα από τα διασυνδεδεμένα συστήματα μπορεί να έχει αλυσιδωτά κόστη αναβαθμίσεων σε άλλα, καθότι κανένα IT project δεν είναι πια ανεξάρτητο από τα άλλα. Όσο αφορά τα οφέλη, δύσκολα μπορεί να γίνει και η εκτίμησή τους. Η εξοικονόμηση πόρων μπορεί να είναι ένα μετρήσιμο όφελος, ωστόσο, υπάρχουν άλλα που δύσκολα αποτιμώνται, όπως είναι η επιχειρηματική φήμη ή η ικανοποίηση του χρήστη. Ο CIO, επομένως, οφείλει να δίνει μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτών των στοιχείων για τον κύκλο ζωής του project που προτείνει για υλοποίηση και για τη συνεισφορά του τμήματός του.

netweek: Με ποιο τρόπο εκμεταλλεύεστε (ή σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε) τις τεχνολογικές τάσεις της εποχής, όπως είναι το cloud, τα Big Data και το mobility;

Παναγιώτης Πανούσος: Αυτές οι τάσεις είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, σε κάθε νέα τάση θα πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, τόσο ως προς τα οφέλη της όσο και ως προς τη διάρκειά της. Μειώσαμε σημαντικά τα φυσικά συστήματα, κάναμε περισσότερο ευέλικτο και ασφαλές το storage και μειώσαμε τα συνεπαγόμενα κόστη. Στο άμεσα μέλλον θα επενδύσουμε στο cloud υλοποιώντας ένα disaster recovery plan και εκμεταλλευόμαστε, ήδη, το mobility, το οποίο και λαμβάνουμε υπόψη στα εν εξελίξει projects μας.

netweek: Ποια IT Projects σκοπεύετε να τρέξετε στο μέλλον;

Παναγιώτης Πανούσος: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργείται μια ενιαία αγορά αερίου, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη, ανεξαρτήτου χώρας προσέλευσης, να έχει εύκολη πρόσβαση κατά ένα ενιαίο τρόπο στα συστήματα μεταφοράς σε όλη την Ευρώπη. Για να είναι εφικτό αυτό χρειάζεται να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σε όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα ενιαίο και συμβατό interface (πρωτόκολλα επικοινωνίας, δομή πληροφορίας, περιεχόμενο πληροφορίας). Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και, μέσα από αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δώσει η ενιαία αγορά για την ανάπτυξή μας στο εθνικό πλαίσιο.

Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε να θέσουμε σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα εφαρμόζει πλήρως το ρυθμιστικό πλαίσιο, θα προσαρμόζεται εύκολα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, θα καλύπτει τις ανάγκες τις αγοράς και θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία μας έναντι των χρηστών του συστήματος μεταφοράς. Ο σχετικός διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται στα 2 εκ. ευρώ. Θα προχωρήσουμε, επίσης, στην υλοποίηση υποδομής για disaster recovery.

Αν και τα δεδομένα μας είναι ασφαλή μέσω των συστημάτων backup που χρησιμοποιούμε, αποφασίσαμε να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των κρίσιμων συστημάτων μας για τη λειτουργία της εταιρείας, ακόμα και κάτω υπό ακραία σενάρια. Βρισκόμαστε, επίσης, σε μια διαδικασία προσαρμογής της Διεύθυνσής μας κατά τις απαιτήσεις του ISO 27001 και πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε πλήρως έτοιμοι να πιστοποιηθούμε. Σε θέματα οργάνωσης, σκοπεύουμε να εκσυγχρονίσουμε τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση εσωτερικής, εξωτερικής αλληλογραφίας και τεχνικών εγγράφων, ώστε να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό αρχείο και να εξοικονομήσουμε πόρους στη διακίνηση εγγράφων.

netweek: Ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του τμήματός σας;

Παναγιώτης Πανούσος: Στο τμήμα μας καλούμαστε να υποστηρίξουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό ανά υποστηριζόμενο σύστημα. Φροντίζουμε, ωστόσο, να υπάρχει άρτια επικοινωνία στο τμήμα μέσα από ένα κλίμα αλληλοενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης, αλλά και για έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών που χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης. Διαθέτουμε προσωπικό όχι μόνο στα κεντρικά γραφεία, αλλά και στις περιφερειακές μονάδες, για να δρουν άμεσα και να επιλύουν κατά αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες των λειτουργών του συστήματος. Αρχή του τμήματός μας είναι να βρίσκεται κοντά στους λειτουργούς του συστήματος μεταφοράς, σε όλα τα κλιμάκια και όλες τις αρμοδιότητες, να κατανοεί τις ανάγκες, να διαμορφώνει τη σφαιρική πολιτική στις προτεινόμενες λύσεις και να κάνει ανάλογες εισηγήσεις προς τη διοίκηση.


netweek: Αναπτύσσετε λογισμικό in-house ή προτιμάτε να καταφεύγετε σε έτοιμες λύσεις;

Παναγιώτης Πανούσος: Προτιμούμε τις έτοιμες λύσεις ή λύσεις που διαμορφώνουν για τις ανάγκες μας αναγνωρισμένοι vendors. Αυτό γίνεται κάτω υπό συγκεκριμένες διαδικασίες που περιγράφονται στον ισχύοντα για την εταιρεία Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών. Πρόθεσή μας είναι να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που εγγυημένα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Βεβαίως, στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του λογισμικού που προμηθευόμαστε, έχουμε ως πολιτική, όταν σχεδιάζουμε τις προδιαγραφές αλλά και όταν παραλαμβάνουμε λογισμικό, να επιδιώκουμε τη μικρότερη δυνατή εξάρτηση από τις προμηθεύτριες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό μας πρέπει να έχει και να αναπτύσσει τις κατάλληλες δεξιότητες και εξειδικεύσεις για να μπορεί να υποστηρίζει το λογισμικό που παραλαμβάνουμε, να έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης και παρακολούθησης της λειτουργίας. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις λύσεων, προσωρινών ή μόνιμων, που αναπτύσσονται “in-house”.

netweek: Σε ποια skillset δίνετε προτεραιότητα κατά τη στελέχωση του τμήματός σας;

Παναγιώτης Πανούσος: Το σημαντικό για μένα είναι τα στελέχη του τμήματός μου να αγαπάνε τη δουλειά τους, να είναι πρόθυμα να προσφέρουν και να μαθαίνουν, να θέλουν να εργαστούν δημιουργικά. Βέβαια, χρειαζόμαστε προσωπικό με συγκεκριμένα προσόντα Πληροφορικής, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που λειτουργούν ως ομάδα και όχι μόνο αυτόνομα.

netweek: Τι στρατηγική ακολουθείτε για τη διοίκηση του τμήματός σας; Τι κίνητρα δίνετε στα στελέχη σας για να εξελιχθούν;

Παναγιώτης Πανούσος: Προωθώ την καλή επικοινωνία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, για να προσφέρουμε λύσεις που καλύπτουν ανάγκες. Τα κίνητρα εξέλιξης δεν μπορούν να είναι οικονομικής φύσεως, ωστόσο, φροντίζω ώστε να δίνονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συμμετοχής σε συνέδρια και συναντήσεις, ώστε το προσωπικό να έχει ευκαιρίες για να αναπτύσσει τις δεξιότητες και να διευρύνει τις γνώσεις του. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τα καθαρά οικονομικά κίνητρα, καθώς δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό κλίμα και οδηγεί στην ομαλή λειτουργία του τμήματος.

netweek: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υπάρχει καλή συνεργασία με τους vendors; Με ποια κριτήρια αξιολογείτε τους vendors;

Παναγιώτης Πανούσος: Θέλουμε να αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους vendors, να μην μας βλέπουν ως ένα ακόμα πελάτη. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες μαθαίνουμε τις τάσεις της αγοράς, βελτιώνουμε τις λύσεις μας, παίρνουμε ιδέες για μελλοντικά projects. Θέλουμε οι συνεργάτες μας να βλέπουν αυτή την ευκαιρία και να στέκονται δίπλα μας με ειλικρίνεια, να μοιράζονται εμπειρίες από αντίστοιχες λύσεις, να μας βοηθάνε να εκμεταλλευόμαστε την καινοτομία. Από την άλλη, με ενοχλεί όταν συμπεριφέρονται σαν πωλητές με βραχυχρόνιους στόχους και θέλουν να μας πείσουν ότι οι ανάγκες μας θα πρέπει να προσαρμοστούν στα προϊόντα τους και όχι το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή δεν ακολουθούμε κάποιο μόνιμο σύστημα αξιολόγησης, αλλά, σε κάθε διαγωνισμό προμήθειας που ξεκινάμε, θέτουμε αυστηρά κριτήρια επιλογής ως προς την αξιοπιστία και την εμπειρία των προμηθευτών μας.

netweek: Είστε ανοικτοί σε νέες συνεργασίες με vendors;

Παναγιώτης Πανούσος: Ο Κανονισμός Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών που υποχρεωτικά ακολουθούμε, μας υποχρεώνει να είμαστε ανοικτοί σε κάθε συνεργασία, υπό συγκεκριμένους όρους φυσικά, όσο και αν οι μακροχρόνιες συνεργασίες σου δίνουν ένα αίσθημα ασφάλειας.

netweek: Σε ποια IT Projects δίνετε προτεραιότητα;

Παναγιώτης Πανούσος: Προτεραιότητά μας είναι να καλύπτουμε ανάγκες που συνδέονται με την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματός μας για τη μεταφορά του αερίου, με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου και των υποχρεώσεών μας. Η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, είτε προέρχεται από τον εθνικό κώδικα μεταφοράς είτε από τους ευρωπαϊκούς κώδικες, ανάγεται, τελικά, στην ύπαρξη και λειτουργία μιας πληροφοριακής υποδομής. Η υποδομή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται ότι η αναγκαία πληροφορία θα ληφθεί, θα επεξεργαστεί, θα κοινοποιηθεί στους αρμόδιους και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση λήψης λειτουργικών και αναπτυξιακών αποφάσεων, κατά τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό χρονικά και οικονομικά τρόπο.

Όλα αυτά, αλλά και η αναδυόμενη αγορά φυσικού αερίου στη χώρα μας, δημιουργούν ένα σκηνικό με σημαντικές προκλήσεις για την Πληροφορική και τις επικοινωνίες στην εταιρεία μας. Ήδη βρισκόμαστε ανάμεσα στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρήση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, αναπροσαρμοζόμαστε συχνά ανάλογα με τις εξελίξεις, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας. Στόχος μας, όμως, είναι να κάνουμε κάθε χρόνο το «ένα βήμα μπροστά» που θα βελτιώνει την αποδοτικότητά μας συνεχώς.

netweek: Πόσο σημαντική θεωρείται την υποστήριξη της διοίκησης στα ΙΤ projects που υλοποιούνται στον οργανισμό;

Παναγιώτης Πανούσος: Είναι πολύ σημαντική. Η διοίκηση δεν πρέπει μόνο να υποστηρίζει την υλοποίηση προτάσεων ΙΤ, πρέπει να παρακινεί και να προάγει την παραγωγή προτάσεων, ακόμα και αν δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν όλες λόγω budget. Και είναι σημαντικό αυτή την υποστήριξη να την αισθάνεται όλο το προσωπικό.

netweek: Πόσο κρίσιμο είναι για εσάς να υπάρχει μια καλή σχέση με τη διοίκηση;

Παναγιώτης Πανούσος: Η διοίκηση αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών για τη μετεξέλιξη της εταιρείας και υποστηρίζει πλήρως τους στόχους μας. Υπάρχει το αναγκαίο καλό επίπεδο επικοινωνίας που δίνει και σε εμάς κίνητρα στην εργασία. Το κτίσιμο αυτής της σχέσης απαιτεί τη προσπάθεια και των δύο πλευρών, μα, πάνω από όλα, απαιτεί ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας

netweek: Για να μπορέσει να εκτιμήσει η διοίκηση την αξία του IT χρειάζεται να διαθέτει στοιχειώδεις τεχνολογικές γνώσεις. Με ποιο τρόπο βοηθάτε τη διοίκηση να κατανοήσει την αξία των IT Projects που τρέχουν (ή πρόκειται να υλοποιηθούν) στον οργανισμό σας;

Παναγιώτης Πανούσος: Έχω την τύχη αυτό να συμβαίνει στην εταιρεία μας, πράγμα που δημιουργεί μια άρτια σχέση συνεργασίας με τη διοίκηση. Θεωρώ ότι κάθε διοίκηση θέλει να ξέρει τη σχέση οφέλους – κόστους των projects ή, τουλάχιστον, τους λόγους που επιβάλλουν την υλοποίησή τους. Είναι, λοιπόν, ευθύνη του CIO να μεταφράζει και να αναλύει τις προτάσεις με αυτή τη λογική, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις τις εταιρείας. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, είναι ευθύνη της διοίκησης να δίνει σαφείς στόχους και προτεραιότητες, στοιχεία στα οποία θα πρέπει να βασίζεται ο CIO.

netweek: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν το ρόλο του CIO σήμερα;

Παναγιώτης Πανούσος: Ζούμε σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πληροφόρηση τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Ακόμα και οι καλύτεροι CIOs είναι δύσκολο να διατηρήσουν το ρόλο του ειδικού που τους χαρακτήριζε παλιότερα. Σήμερα, ο CIO δεν καλείται μόνο να εφαρμόζει, αλλά και να αναλύσει στοιχεία, να κοιτάει μπροστά και να προβλέπει. Καλείται να ηγείται μιας ομάδας με υψηλά προσόντα και εξειδικευμένες γνώσεις και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται και να καθοδηγεί δημιουργικά το τμήμα του και όχι να επιβάλλει την άποψή του.

netweek: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μυστικά της επιτυχίας για έναν CIO σήμερα; Τι συμβουλές θα δίνατε στους συναδέλφους σας για να εξελίξουν περαιτέρω την καριέρα τους;

Παναγιώτης Πανούσος: Για την επιτυχή πορεία του νομίζω ότι ο σύγχρονος CIO θα πρέπει να έχει μια σφαιρική γνώση για την εταιρεία στην οποία λειτουργεί και όχι να περιορίζεται μόνο στο αντικείμενό του. Ακόμα και σε αυτή τη θέση, νομίζω ότι η κινητικότητα είναι σημαντική, οπότε ο CIO θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υψηλής ευθύνης στην εταιρεία. Πέρα όμως από τη σφαιρικότητα της ενημέρωσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να εκπαιδευθεί να αναπτύσσει μεθόδους επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες τους, να μοιράζεται μαζί τους όλες τις σκέψεις, τους προβληματισμούς. Επίσης, θα πρέπει να ξέρει να δημιουργεί στελέχη μέσα στον εργασιακό του χώρο, ικανά να τον βοηθήσουν αλλά και να τον αντικαταστήσουν όταν χρειαστεί.

netweek: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος του CIO στο μέλλον;

Παναγιώτης Πανούσος: Νομίζω ότι στο μέλλον ο CIO θα πρέπει να έχει όλο και μεγαλύτερες ικανότητες διοίκησης ομάδας, ηγεσίας και coaching, παρά καθαρά τεχνική γνώση. Η τεχνική γνώση μπορεί κάλλιστα να προέρχεται εσωτερικά από την ομάδα του και αυτό δίνει και κίνητρα στην εργασία. netweek Οι απαντήσεις του Παναγιώτη Πανούσου βασίζονται σε προσωπικές απόψεις και όχι σε θέσεις του ΔΕΣΦΑ.