Στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για τη δημιουργία Remote Development Center στην Πάτρα προχώρησαν οι Uni Systems και Knowledge Broadband Services Α.Ε. με βασικό άξονα αυτής την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Uni Systems μέσω της αξιοποίησης των υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού της Knowledge.

Ο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης της Uni Systems στις αγορές του εξωτερικού που τα τελευταία πέντε χρόνια αγγίζει το 30% και ο μεγάλος αριθμός έργων, τα οποία στη μεγάλη πλειοψηφία τους αφορούν σε ανάπτυξη λογισμικού, οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να επενδύσει σε ένα Remote Development Center με στόχο την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων υποχρεώσεών της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε η συνεργασία με τη Knowledge Broadband Services, εταιρεία με 30ετή εμπειρία στην Πληροφορική, αξιοσημείωτη εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε εύρος αντικειμένων και τεχνολογιών. Το Remote Development Center στην Πάτρα εντάσσεται σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που υιοθετεί η Uni Systems στο πλαίσιο του ευρύτερου οργανωτικού μετασχηματισμού της, το οποίο θα επιτρέψει ευέλικτες επιχειρηματικές πρακτικές με άμεσο θετικό επιχειρησιακό και οικονομικό αποτύπωμα.