Το μεγαλύτερο κέρδος από την υιοθέτηση του μοντέλου IaaS (Infrastructure as a Service) είναι η δυνατότητα του οργανισμού να χτίζει πάρα πολύ γρήγορα, νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα χωρίς να έχει το άγχος των προμηθειών, ενώ υπηρεσίες ρουτίνας προσφέρονται απευθείας από τον πάροχο χωρίς να απαιτούν πόρους από το εσωτερικό IT.

Το Cloud Computing, για το οποίο γίνεται τόσος λόγος τα τελευταία δύο χρόνια, αναφέρεται στη γενική ιδέα ότι κάθε οργανισμός μπορεί να ενοικιάσει χώρο και υπηρεσίες από κάποιον πάροχο υπηρεσιών (service provider), στις οποίες μάλιστα θα μπορεί να έχει πρόσβαση μέσα από το Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να διατηρεί και να διαχειρίζεται κάποια υποδομή στις δικές του εγκαταστάσεις.

Το Infrastructure as a Service (IaaS) είναι μία από τις τρείς μεθόδους (οι άλλες δύο είναι το Software as a Service (SaaS) και το Platform as a Service (PaaS)) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε υπηρεσίες Cloud Computing.

Το IaaS συγκεκριμένα, αφορά στην ενοικίαση βασικής IT υποδομής από κάποιον provider και τον εμπλουτισμό της με τις βιβλιοθήκες, τις εφαρμογές και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του κάθε οργανισμού. Αυτό που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία, είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ μεγάλο αριθμό servers (virtualization), ουσιαστικά χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει κάποιος στην αγορά και φιλοξενία συστημάτων.

Pay as you go
Οπως σχεδόν στο σύνολο των υπηρεσιών Cloud Computing, το IaaS ακολουθεί το μοντέλο pay-as-you-go. Οι οργανισμοί δηλαδή χρεώνονται μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μέσα από έναν προκαθορισμένο κατάλογο με διαθέσιμα συστήματα και υπηρεσίες.

Συνήθως, υπάρχει μία τιμή μονάδας για κάθε server (virtual instance) που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό, μια τιμή μονάδας για κάθε εξειδικευμένο application (π.χ. βάση δεδομένων, web site, DNS server) και φυσικά, χρέωση για τον όγκο των δεδομένων που αποθηκεύονται στα κεντρικά συστήματα, καθώς και για τον όγκο των δεδομένων που διακινούνται ανάμεσα στον provider και τον Οργανισμό ή το Διαδίκτυο.

Το βασικό πλεονέκτημα από το παραπάνω μοντέλο χρέωσης είναι ότι καταργεί την έννοια της αρχικής επένδυσης (Capex), ενώ η ανά μήνα χρέωση προσφέρει την δυνατότητα στον Οργανισμό να πληρώνει μόνο για τους πόρους που χρειάζεται, τη στιγμή που τους χρειάζεται και χωρίς κρυφά overheads και χρεώσεις.

Ποιότητα και ασφάλεια απαραίτητη προϋπόθεση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάπλωση και αποδοχή του νέου αυτού μοντέλου, αποτελεί η σταθερότητα του provider, τα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας (Service Level Agreements – SLAs), τα οποία είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί, καθώς και η ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για την αποτύπωση και μέτρηση των συγκεκριμένων SLAs. Ωστόσο, η ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά αποτελούν ακόμα, το μόνο ίσως, εμπόδιο, που όμως και αυτό σιγά σιγά καταρρίπτεται, καθώς οι περισσότεροι providers αποκτούν τις σχετικές πιστοποιήσεις(π.χ.ISO27001).

Οφέλη υπηρεσιών IaaS
Καθώς η ανάγκη για αξιόπιστη και ευέλικτη πληροφοριακή υποδομή σε χαμηλό, προκαθορισμένο και ελεγχόμενο κόστος είναι ολοένα και περισσότερο επιτακτική, το Cloud Computing και ειδικότερα το Infrastructure as a Service αποτελούν πλέον μία από τις ανταγωνιστικότερες προτάσεις της αγοράς.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του IaaS αφορούν:

  • Υψηλή διαθεσιμότητα
  • Ελεγχόμενο και κλιμακωτό κόστος
  • Απουσία αρχικής επένδυσης
  • Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους
  • Περιορισμό δαπανών για υποδομές πληροφορικής με ταυτόχρονη καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού πληροφορικής.

Ανοικτά θέματα και προβληματισμοί υπάρχουν ακόμη, όμως το μέλλον μοιάζει ήδη προδιαγεγραμμένο.

Ο Σπύρος Ρετζέκας είναι ITS Division Head της Qualco