Η IBM κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το σχέδιο για μία μηχανή προστασίας των δεδομένων που μπορεί, πιο αποτελεσματικά και οικονομικά, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα δεδομένα τους, όταν αυτά μεταφέρονται μεταξύ χωρών, ή ακόμη και μεταξύ private clouds.

Το Data Privacy Engine επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν διεθνείς και επιχειρησιακές απαιτήσεις για μεταφορά των δεδομένων και να τις εφαρμόζουν στα projects τους. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί μπορούν γρήγορα να βλέπουν τι περιορισμοί υπάρχουν για διαφορετικούς τύπους προστατευμένων πληροφοριών όταν αυτές μεταφέρονται μεταξύ χωρών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε private cloud. Επίσης, επισημαίνονται «διασυνοριακά» ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και παρέχει συστάσεις.