Οι IBM Ελλάς Α.Ε., OTE A.E και η Ένωση Εταιρειών: «Cοsmos Business Systems A.E.B.E. - Δυναμική Πληροφορική Μ.ΕΠΕ» συμμετέχουν στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε., που διεξάγει το ΕΔΥΤΕ (πρώην ΕΔΕΤ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.278.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου», και διεξάγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια αλλά και την εγκατάσταση ενός κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος (το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου) και την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για 4 χρόνια. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα (από οικονομική άποψη) προσφορά, βάσει της καλύτερης σχέσης ποιότητας – τιμής.