Ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η αξιολόγηση των προσφορών -στο σύνολό τους- αναφορικά με το μεγάλο διαγωνισμό που διενεργεί η ΗΔΙΚΑ, προϋπολογισμού αξίας 61,4 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ, με αντικείμενο «Οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας». Το εμβληματικό αυτό έργο χωρίζεται σε 9 Lots και όπως ήταν αναμενόμενο προσείλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων «παικτών» από τον κλάδο της Πληροφορικής αλλά και των telcos.

Αναλυτικά τα εννέα τμήματα

  • Για το πρώτο τμήμα (δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης και Παρακολούθησης Ψηφιακής Ετοιμότητας Νοσοκομείων) οριστικός ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών «PwC – Initia».
  • Για το δεύτερο τμήμα («Ενιαίο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης φαρμάκου) οριστικός ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Νova.
  • Για το τρίτο τμήμα (Ενιαίο σύστημα διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού

Εξοπλισμού) οριστικός ανάδοχος είναι ο ΟΤΕ.

  • Για το τέταρτο τμήμα («Πλατφόρμα διαχείρισης και ανταλλαγής ηλεκτρομικών παραστατικών νοσοκομείων – EDI) οριστικός ανάδοχος είναι η Uni Systems.
  • Για το πέμπτο τμήμα (Ψηφιακή αναβάθμιση ΥΠΕ και ΕΚΑΠΥ – Υγειονομικές Περιφέρειες, Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) οριστικός ανάδοχος είναι η ένωση εταιρειών «Nova – Real Consulting».
  • Για το έκτο τμήμα («Ψηφιακή αναβάθμιση ΕΟΦ) οριστικός ανάδοχος είναι η ένωση εταιρειών «IknowHow- Netcompany Intrasoft».
  • Για το έβδομο τμήμα (Ψηφιακή αναβάθμιση ΕΚΑΒ) προσωρινός ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Vodafone.
  • Για το όγδοο τμήμα (Πληροφοριακό Σύστημα ενημέρωσης πολιτών για εφημερεύοντα Νοσοκομεία -Επείγοντα) προσωρινός ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Byte.
  • Για το ένατο τμήμα (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας σε επιλεγμένους Φορείς και Δομές Υγείας) προσωρινός ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Computer Team.

Τα έργα με οριστικό ανάδοχο βρίσκονται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Εκλεκτικό Συνέδριο, ενώ αυτά με προσωρινό ανάδοχο βρίσκονται στην κατάθεση των δικαιολογητικών για έλεγχο.
Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου.