Ακόμα ένα έργο ψηφιακού μετασχηματισμού δρομολογεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος του σχετικού διαγωνισμού. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «ψηφιακή ξενάγηση σε μνημεία του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος του ιστορικού κέντρου της πόλης των Αθηνών». Αντικείμενο του έργου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1,58 εκατ. ευρώ είναι η ανάπτυξη υλικού ψηφιακών ξεναγήσεων για 32 μνημεία υψηλού πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης θρησκευτικού πολιτισμού με χρήση ΤΠΕ».

Πιο συγκεκριμένα, θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν 32 τρισδιάστατες απεικονίσεις υψηλής ποιότητας για κάθε ένα από τα προτεινόμενα μνημεία. Τα τρισδιάστατα μοντέλα για κάθε μνημείο θα καλύπτουν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους. Για την παραγωγή των τρισδιάστατων μοντέλων των μνημείων, ο ανάδοχος θα κάνει χρήση τρισδιάστατου σαρωτή και αντίστοιχου λογισμικού για την πλήρη κάλυψη τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών χώρων των επιλεγμένων μνημείων.

Σε 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η υλοποίηση του έργου

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα αναπτύξει την δυνατότητα ψηφιακών ξεναγήσεων εικονικής πραγματικότητας τόσο μέσα από διαδικτυακό φυλλομετρητή (web browser) με την χρήση της τεχνολογίας WebGL ή άλλης ισοδύναμης, όσο και μέσα από ειδικά σετ εικονικής πραγματικότητας. Επιπλέον, θα αναλάβει την ενσωμάτωση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών ξεναγήσεων καθώς και όλου του υλικού του έργου, στην υφιστάμενη πλατφόρμα religiousgreece.gr της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι 20 μήνες.

Ακίνητη περιουσία και αρχεία γάμων

Να σημειωθεί ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών τρέχει δύο διαγωνισμούς για ισάριθμα έργα ψηφιοποίησης. Το πρώτο εξ αυτών έχει στόχο την καταγραφή των ακινήτων της Αρχιεπισκοπής με τη δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», προϋπολογισμού 2,35 εκατ. ευρώ. Ο δεύτερος διαγωνισμός, με εκτιμώμενη αξία 800.000 ευρώ, σχετίζεται με την ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών». Η ψηφιοποίηση αφορά 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951- 1991 καθώς επίσης και 20.000 εγγραφές διαζυγίων της περιόδου 1920-1955.