Εν μέρει δεκτή μόνο ως προς το σκέλος που αφορά την ένωση εταιρειών «ΟΤΕ- Space Hellas» έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η προδικαστική προσφυγή που είχε ασκήσει η IBM Hellas στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο του Ήφαιστος «προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων». Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν υποβληθεί τρεις προσφορές.

Πρώτη κατετάγη η προσφορά της ένωσης εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική», δεύτερη αυτή της IBM Hellas και τρίτη η προσφορά που κατέθεσε η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ- Space Hellas». Προσωρινός ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική», με χρηματικό τίμημα ύψους 5.702.075 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στις 9 Ιουλίου, η IBM Hellas, δεύτερη στην κατάταξη της σειράς μειοδοσίας, άσκησε προδικαστική προσφυγή ζητώντας να ανακληθεί και να ακυρωθεί η απόφαση του ΔΣ του ΕΔΥΤΕ κατά το μέρος:

α) που κρίνονται ως αποδεκτές οι προσφορές των ενώσεων εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική» και «ΟΤΕ- Space Hellas»
β) που αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική», με σκοπό να απορριφθούν οι προσφορές τους και να αναδειχθεί προσωρινή ανάδοχος η ίδια.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έκανε δεκτή την προσφυγή, μόνο ως προς το μέρος που έγινε δεκτή η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ- Space Hellas». Κατόπιν τούτου, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΥΤΕ ενέκρινε ομόφωνα την ακύρωση της απόφασής του, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, κατά το μέρος που έγινε αποδεκτή η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ- Space Hellas».