Η καταγραφή μετρήσεων των υδρομέτρων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω της υπηρεσίας NFC Field Service της Hotech.

Η υπηρεσία NFC Field Service της Hotech περιλαμβάνει μία κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων και υδρομέτρων, προγραμματισμό επισκέψεων, native mobile application για την καταγραφή της μέτρησης από τους ελεγκτές και web interface για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενεργειών που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή κινητού τηλεφώνου της υπηρεσίας NFC Field Service διευκολύνει τον εργαζόμενο στα καθήκοντά του απλουστεύοντας τη συλλογή πληροφοριών, ενώ παράλληλα ενισχύει την ακρίβεια και την ασφάλεια των μετρήσεων. Ο ελεγκτής αγγίζει με κινητό τηλέφωνο το NFC tag που έχει τοποθετηθεί σε κάθε υδρόμετρο και καταγράφει την ένδειξη, συμπληρώνει ερωτήσεις και σχόλια, αναφέρει περιπτώσεις βλάβης και επισυνάπτει σχετικές φωτογραφίες για την πιστοποίηση της κατάστασης του υδρομέτρου. Τα στοιχεία και οι μετρήσεις που συλλέγονται, τροφοδοτούν αυτόματα την κεντρική πλατφόρμα έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης των επιχειρήσεων.