Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στον τομέα του IT όσο και στον τομέα του Industry 4.0 / Autonomous Smart Factory, η SABO, που εξειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένων λύσεων ή/και μεμονωμένων μηχανημάτων για τη βιομηχανία της κεραμοποιίας, με δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, έχει καταρτίσει έναν οδικό χάρτη, που θα την οδηγήσει στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για λόγους βελτιστοποίησης της παραγωγής, τον αποδοτικότερο σχεδιασμό των λύσεων και την αύξηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.

Ξεκινώντας από την ανάγκη της SABO για καταγραφή, διαχείριση, μετασχηματισμό και παρουσίαση δεδομένων απευθείας από την παραγωγή, δημιουργήσαμε, από κοινού με την InTTrust SA, μια ολοκληρωμένη λύση που βασίζεται σε τεχνολογίες της Microsoft, με εργαλεία όπως το Power BI Tools και το Azure. Αναλυτικότερα, δομήσαμε μια ευέλικτη και πλήρως παραμετροποιήσιμη εφαρμογή, που «συλλέγει» δεδομένα απευθείας από τον εκάστοτε βιομηχανικό εξοπλισμό, τα μεταδίδει στο Azure όπου τα αποθηκεύει, τα μετασχηματίζει ώστε να παράξει αναφορές και dashboard, προσωποποιημένες ανάλογα με τον ρόλο του τελικού παραλήπτη, που περιέχουν εξιδεικευμένους δείκτες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, στην προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού κτλ. και είναι βασισμένοι σε πραγματικά παραγωγικά δεδομένα. Μετά την πλήρη ενσωμάτωση της πλατφόρμας MS Office 365, το 2018, η Διεύθυνση Πληροφορικής προχώρησε στον σχεδιασμό εφαρμογών, για αυτοματοποίηση διαδικασιών. Χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο το SharePoint online, το MS Teams και το MS Flow δημιουργήσαμε εφαρμογές που επιγραμματικά συνοψίζονται στα εξής: (α) Media content management app. Για την αποθήκευση, αυτόματη κατηγοριοποίηση και πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε συσκευής και από οπουδήποτε, περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο και (β) Travel expenses request app. Για την online καταχώρηση αιτήσεων για έξοδα ταξιδιού, μέσω οποιασδήποτε συσκευής, την αντίστοιχη εγκριτική διαδικασία που την ακολουθεί και την αυτόματη τροφοδότηση των στοιχείων των αιτήσεων στο ERP.