Η Info-Quest παρουσίασε αύξηση κερδοφορίας παρά τις μειωμένες πωλήσεις, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2009.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 402 εκατ. ευρώ έναντι 459 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 12%. Οι πωλήσεις μειώθηκαν τόσο στη μητρική εταιρεία όσο και στη θυγατρική της Uni Systems, εξαιτίας της γενικότερης μείωσης των πωλήσεων του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού EBITDA 11,8 εκατ. ευρώ κατά το 2008. Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε 32,6 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2008 σημειώνοντας μείωση κατά 56%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 21,2 εκατ. ευρώ έναντι14,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του 2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης αφενός λόγω της μη ενσωμάτωσης κατά το 2009 των οικονομικών στοιχείων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του 2008 και αφετέρου εξαιτίας της ενοποίησης των αποτελεσμάτων της θυγατρικής εταιρείας Rainbow ΑΕ από την 31η Ιουλίου 2009, μετά την εξαγορά της τελευταίας. Επιπλέον, σε επίπεδο κερδοφορίας δεν υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση, καθώς στα τέλη του 2008 ο Όμιλος προέβη σε απομείωση της υπεραξίας της θυγατρικής Uni Systems με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του 2008.