Η Info-Quest κατέγραψε κέρδη έναντι ζημιών στο πρώτο εξάμηνο του 2009. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ήταν 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. κατά το 2008, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ έναντι 223 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 19%. Η μείωση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και της θυγατρικής της Unisystems, καθώς και στην μη ενσωμάτωση κατά το α’ εξάμηνο του 2009 των οικονομικών στοιχείων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους.