Το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Info-Quest.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 16/04/2010 που ακολούθησε της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος.
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , Εκτελεστικό Mέλος
3. Δημήτριος Εφορακόπουλος, του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , Εκτελεστικό Mέλος
4. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ.
5. Κωνσταντίνος Ρήγας, του Γεωργίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ.
6. Aννα Γιαννακάκου-Ραζέλου, το γένος Ιωάννου Πίτσα, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ.
7. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ.

Ο Μάρκος Μπιτσάκος θα αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου μετά την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας.