Οι Πωλήσεις του Οµίλου της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε για το Α’ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε € 165 εκατ. έναντι € 180 εκατ. µειωµένες κατά 8%.

Η εν λόγω μείωση των πωλήσεων προέρχεται κυρίως από τους κλάδους των προϊόντων και λύσεων πληροφορικής. Ο κλάδος των ταχυμεταφορών παρουσίασε σχεδόν ισόποσες πωλήσεις µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2009. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,2 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. του 2009. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. πέρυσι.

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν ζηµιές € 0,6 εκατ. έναντι κερδών € 1,4 εκατ. πέρυσι κυρίως λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονοµικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσµατα του Α εξαµήνου µε ποσό ύψους € 1,2 εκατ. Η δανειακή επιβάρυνση του Οµίλου ανήλθε σε € 14,8 εκατ. έναντι € 32,6 εκατ. στο τέλος του 2009 µειωµένη κατά 55%. Αντίστοιχα τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 33,6 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ. στο τέλος του 2009.

Οι Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας για το Α΄ εξάµηνο 2010 ανήλθαν σε € 70 εκατ. έναντι € 92,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µειωµένες κατά 24%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην κάµψη της καταναλωτικής ζήτησης, καθώς και στη συντηρητική πιστοδοτική πολιτική της Εταιρείας προς τους πελάτες χονδρικής.  Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζηµιές € 1,5 εκατ. έναντι ζηµιών € 1,7 εκατ. το 2009. Ακόμα, τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιές € 3 εκατ. έναντι ζηµιών € 2,5 εκατ., ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους ήταν ζηµιές € 3,1 εκατ. έναντι ζηµιών € 2,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.