Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το 9μηνο του 2012 ανήλθαν σε 71,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 9%. Συγκεκριμένα, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας παρουσίασαν μείωση 9,5% και ανήλθαν σε 18,8 εκατ.

Οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ρουμανία μειώθηκαν κατά 12,5% και διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. και οι πωλήσεις της θυγατρικής Austria Card GMBH στην Αυστρία ανήλθαν σε 38,5 εκατ., μειωμένες  κατά 7,5%. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου ανήλθε στα 38,7 εκατ., με αποτέλεσμα να έχουν εξοικονομηθεί 6,2 εκατ. στο 9μηνο του 2012. Με δεδομένα τα στοιχεία της μείωσης των πωλήσεων και των λειτουργικών δαπανών τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου μειώθηκαν κατά 14,4% και έφθασαν τα 6,7 εκατ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται αρνητικές στα 2,4 εκατ., λόγω της αύξησης των απαιτήσεων και των αποθεμάτων, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 4,9 εκατ., ενώ ο τραπεζικός δανεισμός  διαμορφώθηκε σε 32,4 εκατ., μειωμένος κατά 2,5 εκατ.