Οι πωλήσεις του Ομίλου της Inform Π. Λύκος κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ, έναντι 26,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,4%.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος Α.Ε. και δευτερευόντως στην μείωση των πωλήσεων της θυγατρικής στη Ρουμανία, επηρεασμένες από την αρνητική συγκυρία των χωρών, ενώ οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Αυστρία παρέμειναν στα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, Inform Π. Λύκος Α.Ε, παρουσίασαν μείωση κατά 9,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία παρουσίασαν μείωση κατά 8,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ. Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής στην Αυστρία ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου υποχώρησαν κατά 21,9% και έφθασαν τα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η αρνητική αυτή διαφορά  των 0,8 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στο ότι τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2009 ήταν ενισχυμένα από επιχορηγήσεις έρευνας που δόθηκαν στην Αυστριακή θυγατρική. Χωρίς το γεγονός αυτό, τα οφέλη που προέκυψαν από το πρόγραμμα μείωσης των λειτουργικών δαπανών που εφαρμόστηκε σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, απορρόφησαν πλήρως τη μείωση των πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, μειωμένα κατά 11,2% σε αντιστοιχία με την μείωση των πωλήσεων λόγω της σημαντικής αύξησης της ρευστότητας και μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου.