Η Inform Π. Λύκος δημοσιοποίησε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη χρήση του 2018, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,6 εκατ. ευρώ (+8,9% σε σχέση με πέρυσι) και ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 10,9% (4,9 εκατ. ευρώ το 2017 σε 5,5 εκατ. ευρώ το 2018), καθώς τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 0,6 εκατ.ευρώ, χάριν της μείωσης του κόστους εκτύπωσης, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης και της βελτίωσης της ψηφιακής παραγωγικής διαδικασίας στη Ρουμανία με την εγκατάσταση υπερσύγχρονων ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος για το 2018 αυξήθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το 2017 (33,1 εκατ. ευρώ έναντι  29,8 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνεισφορά του έργου ATH.ΕΝΑ κάρτα και εισιτήρια μεταφοράς (αξίας 4,4 εκατ. ευρώ), το οποίο μερικώς αντισταθμίστηκε από την επίπτωση της κυκλικής μείωσης των πωλήσεων καρτών πληρωμής του τραπεζικού τομέα, καθώς και της συμπίεσης των τιμών ανά μονάδα πώλησης στις παραδοσιακές κατηγορίες προϊόντων του Ομίλου. Θετικά από την άλλη κινούνται οι πωλήσεις υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας που αποτελούν προτεραιότητα για την μελλοντική ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισμικού στην Ελλάδα (συνολικού ύψους 4,7 εκατ. ευρώ) και στη Ρουμανία (συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ), ο Όμιλος είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης, εξατομικευμένης και διαδραστικής πληροφόρησης, με έμφαση στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις και η εσωτερική ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του digital transformation για να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες των πελατών, παρέχοντας προσαρμοσμένη και διαδραστική επικοινωνία, με προϊόντα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management), ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning and Archiving.