Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Intracom Holdings ανήλθαν το εννεάμηνο του 2015 στα 266,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,3% ετησίως, ενώ η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 24,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 226%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ., από ζημίες -7,9 εκατ. Στον όμιλο Intrakat, αν και παρουσιάστηκε μείωση στις πωλήσεις κατά 10% στα 95,6 εκατ., υπερδιπλασιάστηκε ετησίως η λειτουργική κερδοφορία του σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (αύξηση EBITDA 119% στα 11,2 εκατ.). Το αποτέλεσμα προ φόρων είναι θετικό σε αντίθεση με τις ζημίες του 2014. Ο όμιλος Intrasoft International καταγράφει αύξηση πωλήσεων κατά 32% στα 132,9 εκατ., υπερδιπλασιασμό EBITDA (αύξηση 115% στα 7,7 εκατ.), και κέρδη προ φόρων 3,0 εκατ., έναντι ζημιών 1,3 εκατ. Η Intracom Defense Electronics παρουσίασε οριακή μείωση του τζίρου της, βελτίωσε τη λειτουργική της κερδοφορία EBITDA κατά 26% στα 4,6 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων κατά 34% στα 3,5 εκατ. Μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων αξίας 64 εκατ., το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 128,8 εκατ. Τέλος, για την μητρική Intracom Holdings, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ., έναντι 2,3 εκατ. ενώ το EBITDA στα 0,3 εκατ., έναντι -3,2 εκατ.