Οι εταιρείες Intracom IT Services και Uni Systems ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε ανθρωπινό δυναμικό και μέσα για τη διαχείριση της πανελλαδικής εφαρμογής των Α.Π.Δ, xρονικής διάρκειας ενός έτους, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης ολόκληρου ή μέρους των υπηρεσιών για ένα έτος ακόμη.Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 4.335.932 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.