Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot το Β’ τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε €312,9 εκατ., αυξημένος κατά 37,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2010, ενώ διαμορφώθηκε στα €540,9 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2010, έναντι €488 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 10,8%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Β’ τρίμηνο έφτασαν τα €36,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2010, ενώ το Α’ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν στα €70,8 εκατ., σε σχέση με €91,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am), προσαρμοσμένα για τον έκτακτο φόρο κοινωνικής ευθύνης των 5,3 εκατ. του Β’ εξαμήνου, το Β’ τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε €15,4 εκατ., υψηλότερα από το Α’ τρίμηνο του έτους που διαμορφώθηκαν σε €15,1 εκατ., ενώ στο εξάμηνο έφτασαν τα €30,6 εκατ., έναντι €42 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2009.

Η κερδοφορία το Α’ εξάμηνο του 2010 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2009 επηρεάστηκε από το προηγούμενο συμβόλαιο στοιχήματος στην Τουρκία που ήταν σε ισχύ για 2 μήνες το 2009, την αύξηση κατά 50% στο φόρο των τυχερών παιχνιδιών στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2010 και τον έκτακτο φόρο κοινωνικής ευθύνης. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο Α’ εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε €45,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 77%. Αναφορικά στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €75 εκατ., αυξημένος κατά 45,8% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν στα €15,2 εκατ., αυξημένα κατά 60,1% (€9,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2010).

Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (EAT), αυτά διαμορφώθηκαν στα €20,2 εκατ. σε σχέση με €10,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας αύξηση 91%.