Μείωση παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου Intralot. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 488 εκατ. ευρώ στο Α' εξάμηνο του 2009, έναντι 547,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 91,1 εκατ. ευρώ, (το Α’ εξάμηνο του 2008 έφτασαν τα 126,7 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν τα 74,6 εκατ. ευρώ, έναντι 112,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ακόμα, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT) έφτασαν τα 42 εκατ. ευρώ, έναντι 60,3 εκατ. το 2008.