Η Intralot γνωστοποίησε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot μειώθηκε κατά 10,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, φτάνοντας τα 228 εκατ. ευρώ. Για λόγους σύγκρισης αξίζει να σημειώσουμε ότι εξαιρώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του νέου τουρκικού συμβολαίου τόσο για το Α’ τρίμηνο του 2009 όσο και το Α’ τρίμηνο του 2010, στην ίδια βάση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε μία μικρή μείωση της τάξης του 5,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν κάμψη 26,3% φτάνοντας τα 34 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 46,1 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ εξαιρουμένων των οικονομικών αποτελεσμάτων του νέου τουρκικού συμβολαίου, το EBITDA αυξήθηκε κατά 4,1%, αναδεικνύοντας τη δυναμικότητα των υπόλοιπων έργων.

Επιπλέον, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα της Βουλγαρίας στο νέο φόρο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), στην ίδια βάση, σημείωσαν αύξηση 9,8% στο Α’ τρίμηνο 2010, συγκρινόμενα με το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ήταν 27,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 37,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT) μειώθηκαν κατά 31,5% φτάνοντας τα 15,1 εκατ. ευρώ από 22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Όμιλος παρουσίασε μία υγιή θετική ταμειακή ροή 26,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρνητική ταμειακή ροή των 9,1 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου πρακτικά παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2009 παρά τις επενδύσεις των 25,1 εκατ. ευρώ για την έναρξη νέων έργων το Α’ τρίμηνο του 2010.

Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 26,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 4,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,6% φτάνοντας τα 7 εκατ. ευρώ. Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (EAT), αυτά διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκατ. ευρώ.