Στην υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δύο χρόνια» προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ένωση εταιρειών «Intrasoft International – Q&R», που κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό. Το συνολικό τίμημα για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στις 992.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού συστήματος και περιλαμβάνει:

– Εντοπισμό αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους.

– Ενημέρωση της υπηρεσίας για ενδεχόμενες νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις, καθώς και για βελτιωμένες προσθήκες – διορθώσεις (patches), και την εγκατάσταση αυτών εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει αποδεδειγμένη τεχνική αδυναμία.

– Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεότερες εκδόσεις του λογισμικού που περιλαμβάνεται στο σύστημα.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση εάν απαιτείται και ζητηθεί για τη διαχείριση του συστήματος.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία αντιγράφων – ισοδυνάμων υποσυστημάτων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις εγκαταστάσεις του GCloud, τα οποία θα παρέχουν τις ίδιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με αυτές που παρέχουν τα υπάρχοντα παραγωγικά συστήματα. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου και στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες καθώς επίσης και στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης-απάντησης των αιτημάτων προμηθειών των φορέων.