Σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το ΕΑΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων και δομών έρευνας και καινοτομίας», κατακυρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα μέρη - που περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη - του Πακέτου 4 της Διακήρυξης στις εξής εταιρείες: Intrasoft International με τίμημα 833.801 ευρώ, Datum με τίμημα 235.000 ευρώ, Spectratech με τίμημα 62.506 ευρώ και Cosmos Business Systems με τίμημα 12.500 ευρώ.

Στο διαγωνισμό υπήρξαν είδη του Πακέτου 4, καθώς και εξοπλισμός των Πακέτων 1 και 2 που δεν συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον εταιρειών ή απορρίφθηκαν οι προσφορές που υπήρξαν και επαναπροκηρύσσονται.