Η Intrasoft International ανακοίνωσε την υπογραφή της νέας σύμβασης «SOFTDEV» με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο SOFTDEV θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων με εναρμονισμένο, ευέλικτο και paper-free τρόπο, στους τομείς της φορολογίας και των τελωνείων. Στόχος είναι η ανάδειξη της τελωνειακής ένωσης ως ζωτικής σημασίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την αντιμετώπιση τυχόν φορολογικών εμποδίων, προκειμένου να υποστηριχθούν κοινοτικοί στόχοι που βελτιώνουν τελικά την ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Η κοινοπραξία με επικεφαλής την Intrasoft θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης που σχετίζονται με φορολογικά και τελωνειακά πληροφοριακά συστήματα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Το έργο αποτελεί συνέχεια των υφιστάμενων συμβάσεων CUSTDEV3 και FITSDEV3 και στόχο έχει να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Επιπλέον, η Intrasoft θα υποστηρίξει τη Γενική Διεύθυνση να αναβαθμίσει τη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού της σε Agile καθώς και να εκσυγχρονίσει τη διαθέσιμη «εργαλειοθήκη» της.

Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία θα παρέχει:

  • Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάλυσης, μοντελοποίησης , ενοποίησης και εναρμόνισης δεδομένων
  • Υποστήριξη στον τομέα της αρχιτεκτονικής συστημάτων και υπηρεσιών στρατηγικής πληροφορικής
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής και εφαρμογών.