Η NetU, έχοντας ως βασικό κριτήριο την παροχή του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και προστασίας στους συνεργάτες και πελάτες της και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, έλαβε την πιστοποίηση ISO 27001:2005, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Η εταιρεία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την NQA. To ISO 27001:2005 αποτελεί απόδειξη ότι η NetU έχει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την τήρηση των αυστηρών απαιτήσεων του προτύπου. Η πιστοποίηση παρέχει το αποδεικτικό στοιχείο ότι η NetU ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, ως μέρος ενός προγράμματος εταιρικής διακυβέρνησης και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης όσον αφορά την ασφάλεια πληροφοριών. Το ISO 27001:2005 είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών της εταιρείας και των πελατών της από οποιονδήποτε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων και όλων των διαθέσιμων εφαρμογών, συστημάτων, διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχονται από τους υπαλλήλους και τους αναδόχους του οργανισμού.