Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την «ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος» προχώρησε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι στα 5,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολής της ιστορικής μνήμης και του πολιτιστικού αποθέματος των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

O κεντρικός πυρήνας του έργου Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του παρόντος έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αποθετηρίου, αποθήκευσης, ψηφιακής επεξεργασίας και αναζήτησης του περιεχομένου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επικοινωνίας, διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικότητας.

Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί είναι κυρίως αρχειακό υλικό, αρχειακοί κώδικες, ειδικές συλλογές (λαογραφικά αντικείμενα, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις και φωτογραφίες) οι οποίες παρουσιάζουν τον καθημερινό βίο των ανθρώπων της πόλης και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και αρχεία ήχου και μικροφίλμ.

Επίσης, θα τεκμηριωθεί και ήδη ψηφιοποιημένο υλικό με σκοπό την ενσωμάτωσή του στο αποθετήριο. Το σύνολο του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί θα είναι προσβάσιμο στο αποθετήριο μέσω του portal στο διαδίκτυο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εκάστοτε υπηρεσίες του στα σημεία απόθεσης του υλικού ήτοι, στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ρόδο.