Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Η διαβούλευση αυτή, όπως υποστηρίζει η ΕΕΤΤ, αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιοποίηση των απόψεων και των σχολίων των ενδιαφερόμενων φορέων για το συγκεκριμένο σχέδιο Εισήγησης που περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση καταστρεπτικής βλάβης ή ανωτέρας βίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Διενέργεια αξιολόγησης διακινδύνευσης (risk assessment).
  • Κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan).
  • Κατάρτιση  σχεδίου εκτάκτων συνθηκών.
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου μέσω μέτρων εφεδρείας εξοπλισμού και τροφοδοσίας ισχύος, φυσικής ασφάλειας, συντήρησης και αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου.
  • Διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών.
  • Διασφάλιση της αδιάκοπης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, το σχέδιο Εισήγησης περιλαμβάνει θέματα έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με γεγονότα, τα οποία απειλούν ή επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών.

Η Lannet διεκδίκησε αποζημιώσεις από την Craig Wireless

“Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διεκδίκηση αποζημιώσεων από την μη έγκαιρη, με υπαιτιότητα της Craig Wireless Hellas, υλοποίηση της σύμβασης”.

Το Υπουργείο Υγείας ματαίωσε διαγωνισμό 420 χιλ. ευρώ

Όπως υποστηρίζει, “το εναπομείναν χρονικό διάστημα, μέχρι την λήξη του φυσικού αντικειμένου, δεν επιτρέπει την διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, την ομαλή εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογισμού 420.168 ευρώ πλέον ΦΠΑ”.

Η ένωση των εταιρειών Planet – S.I.B.A. Soft ήταν πρώτη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ενώ είχαν επίσης, καταθέσει προσφορά οι κοινοπραξίες K.P.M.G. Σύμβουλοι – Computer Solutions και Μελέτες Σύμβουλοι – Computer Team.

Τα ΕΛΤΑ επέλεξαν την Unixfor

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται σήμερα σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 39 συστήματα APS μέσω των οποίων μπορούν να διεκπεραιωθούν περισσότερες από 400 διαφορετικές ταχυπληρωμές, ενώ ταυτόχρονα δίνονται και υπηρεσίες για φιλοτελιστές.

Ο αριθμός των συναλλαγών που εξυπηρετούνται από τα συστήματα υπολογίζεται σε περίπου 1.500.000/έτος. Η τεχνολογία των APS επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να προσφέρουν στο μέλλον πρόσθετες υπηρεσίες, όπως τραπεζικές συναλλαγές, πώληση χρόνου καρτοκινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κ.λπ.

Αύξηση στον κύκλο εργασιών της αναμένει η Algosystems

Οι δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 2 εκατ. ευρώ και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας στο 1,3. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει η Algosystems, ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Στην Γνώμων Πληροφορική έργο του Δήμου Χίου

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 176.428 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 207.563 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η Άνκο ανέλαβε έργο του Ο.Κ.Χ.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου (από την υφιστάμενη ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ) του αρχείου των περίπου 300.000 αεροφωτογραφιών που ήδη διαθέτει και  προοδευτικά αποκτά ο ΟΚΧΕ και οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα, καθώς επίσης και άλλου χαρτογραφικού υλικού. Το σύνολο του αρχείου και των μεταδεδομένων του θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού μητρώου συνοδευόμενου από εργαλεία διαχείρισης και αναζήτησης. Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2007 είχε υποβάλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.130.638 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 11 μήνες.