Η Dell προωθεί τις συμβουλευτικές υπηρεσίες IT

Η Dell παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζουν στην τεχνολογία για την υποστήριξη της υλοποίησης συγκεκριμένων project συμπεριλαμβανομένων των λύσεων Εικονικοποίησης,(Virtualization), Αποθήκευσης (Storage)και εφαρμογών  Microsoft , καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ευρύτερων θεμάτων.

Τίτλοι τέλους για την Teledome

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, αναφέρεται ότι η Επιτροπή αφού έλαβε γνώση της επικείμενης διακοπής δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εν λόγω εταιρείας, και σύμφωνα με τις εκ του Νόμου αρμοδιότητές της, καλεί τους συνδρομητές και πελάτες της Teledome να επιλέξουν εγκαίρως νέο πάροχο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.

Στην Multirama η προμήθεια εξοπλισμού λυκείων του Ν. Χιού

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ για τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 55.382 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συμφωνία της MLS με τον ΟΤΕ

Η συνεργασία αφορά σε πρώτη φάση το νέο προϊόν, MLS Destinator Mobile Phone Edition για πλοήγηση σε κινητά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΟΤΕ θα συμπεριλαμβάνει σε κινητά τηλέφωνα με ενσωματωμένο δέκτη GPS το MLS Destinator Mobile Phone Edition, με το οποίο το κινητό μετατρέπεται αυτόματα και σε πλοηγό. Το σύστημα πλοήγησης MLS Destinator θα διατίθεται μέσω του δικτύου καταστημάτων OTEshop αγοράζοντας κινητά τηλέφωνα με GPS (και σύνδεση Cosmote).

Στη Real Consulting έργο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά -μεταξύ άλλων- την καταγραφή υφισταμένης υποδομής – λειτουργίες VTMIS και λοιπών εφαρμογών, την εξέταση υπαρχόντων μοντέλων θαλάσσιας επιτήρησης (μελέτη συστημάτων άλλων χωρών), τη διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε υπάρχοντα συστήματα η/ και μοντέλα ελέγχου και επιτήρησης, τη μελέτη εφαρμογής των λύσεων στην υπάρχουσα υποδομή, τη διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης μελλοντικών συστημάτων VTS ως συνδυασμένα κέντρα ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας & ελέγχου – επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης τους, τη μελέτη – σχεδίαση συστημάτων λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο και την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων καθώς και την ανάπτυξη μοντέλου ανάλυσης απειλών (risk/threat analysis model) για χρήση από το ΥΕΝ/ΕΚΘΑΣ. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 777.487 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι SingularLogic & Knowledge ανέλαβαν έρογ του επιμελητηρίου Χίου

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Κέντρου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας για τα μέλη του Επιμελητηρίου Χίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΜΜΕ της περιοχής για υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Marketplace).

Παράλληλα με την ηλεκτρονική αγορά θα αναπτυχθεί business portal (επιχειρηματική πύλη) με ενημερωτικό χαρακτήρα που θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ενημέρωση των ΜΜΕ και των μελών του Επιμελητηρίου για τις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες.

Επίσης, το Κέντρο θα έχει στόχο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των τοπικών επιχειρηματιών στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Επιμελητήριο (e-επιμελητήριο). Προσφορές για το έργο κατέθεσαν επιπλέον οι εταιρείες Profile, CosmoOne Hellas MarketSite και
Steficon. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 335.100 ευρώ, μη συμπεριλαμ-βανομένου Φ.Π.Α. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2009.