Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δημιουργεί 279 νέων WiFi Hotspots

Τα πρώτα τέσσερα σημεία που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας (Σύνταγμα από 1η Ιουνίου 2006, Θησείο και Πλατεία Κοτζιά από 1η Σεπτεμβρίου 2007) έχουν προσελκύσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 40.000 χρήστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά 167.630 συνδέσεις στο γρήγορο Internet.

Η χρηματοδότηση των ασύρματων δικτύων γίνεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, μέσω του Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” αξιοποιώντας εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η σχετική ευκολία υλοποίησης των παραπάνω έργων επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους εντός του 2009.

HOL: Πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Το 80,70% καλύφθηκε με την καταβολή συνολικού ποσού 40.921.918,40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 25.576.199 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 6.116.109 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Οι εν λόγω μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέλθει σε 100%.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της hellas online αυξάνεται κατά 26.938.461,80 ευρώ, με την έκδοση 31.692.308 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ έκαστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού 23.769.231,00 ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 50.707.692,80 ευρώ.

Έτοιμος να “βγεί από τα ρούχα” του ο ΣΕΠΕ

Ωστόσο, παρά τη δυσκολία της κατάστασης, ο Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, επιδεικνύοντας μια θαρραλέα μάλλον στάση, επιμένει ότι το πρωτεύον πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό, αλλά το φρένο στην ανάπτυξη της οικονομίας που δημιουργεί η απουσία επενδύσεων σε τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον Π. Τζωρτζάκη “Η χώρα μας έχει τη χειρότερη βαθμολογία στην κλίμακα της διαφθοράς, 4,7 με άριστα το 10, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (στη λίστα των 15 χωρών) και 57η επί συνόλου 180 χωρών”. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στη διαφθορά είναι η απουσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να εκμηδενίσουν τη γραφειοκρατία και με ξεκάθαρο, οργανωμένο, οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο να βοηθήσουν τον πολίτη να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του με το κράτος”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ΣΕΠΕ  στην Ελλάδα καμιά Περιφέρεια δεν παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και μόνο 27,45% των Νομαρχιών και 18,29% των Δήμων προσφέρουν στοιχειωδώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου ο ΣΕΠΕ θεωρεί ότι για το πρόβλημα της διαφθοράς υπεύθυνη είναι η διαχρονική απροθυμία της Πολιτείας, που συντηρεί τη γραφειοκρατία, που με τη σειρά της εκτρέφει τη διαφθορά.

“H Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται για το χαμηλό κόστος εργασίας της και ούτε έπρεπε να είναι έτσι. Ωστόσο, αυτή η παράμετρος σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη διαφθοράς αποτρέπει τις διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα και υποσκάπτει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας”, δηλώνει ο Π. Τζωρτζάκης, θεωρώντας ότι η μείωση της διαφθοράς θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πέρα από τα ζητήματα στρατηγικής, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΠΕ έχουν να αντιμετωπίσουν και ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωσή τους. Σύμφωνα με την Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρο του ΣΕΠΕ, οι οφειλές των φορέων του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις πληροφορικής του κλάδου ΤΠΕ εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ, ένα μέγεθος διπλάσιο σχεδόν, σε σχέση με τις εκτιμήσεις που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενο Netfax.

Και ενώ αυτά τα χρήματα οφείλονται από το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις για τα έργα που αντιστοιχούν στις οφειλές έχουν καταβάλει το ΦΠΑ, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και έχουν δεσμευμένα χρήματα σε εγγυητικές επιστολές. Παράλληλα, οι τράπεζες, σύμφωνα με την Γ. Παπαρίδου, πυροβολούν επί δικαίων και αδίκων με αποτέλεσμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΠΕ να έχουν μειώσει τα όρια κεφαλαίου κίνησης, ενώ κάποιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμα αμεσότερα προβλήματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο, ο ΣΕΠΕ προτείνει α) Άμεση κρατική παρέμβαση στις τράπεζες, ώστε να λειτουργούν ορθολογικότερα στον τομέα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, β) χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γ) αποδοχή ως εγγύηση οποιασδήποτε μορφής απαιτήσεων και υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των εποπτευόμενων φορέων του, δ) χρηματοδότηση της ένταξης των επιχειρήσεων στην αυτόματη περαίωση των φορολογικών τους υποθέσεων και ε) άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου.

H MLS ολοκλήρωσε έργα εκπαιδευτικού λογισμικού για σχολεία Ελλάδας & Κύπρου

Η MLS ανέλαβε να υλοποιήσει τα εν λόγω έργα έπειτα από διαγωνισμούς του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Παράλληλα, άμεσα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι πληρωμές όλων των έργων από τους παραπάνω φορείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα από την υλοποίηση των έργων προμήθειας εκπαιδευτικού λογισμικού θα αντικατοπτρίζονται κατά ένα μέρος στα μεγέθη της χρήσης του 2008 και κατά ένα μέρος στα μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2009. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται άνω των 2 εκ. ευρώ.

Intel: Καινοτομία & τεχνολογία οι λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις

Χαρακτηρίζοντας την καινοτομία και την τεχνολογία ως “τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης οικονομίας”, ο C. Barrett τόνισε, ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), θα διασφαλίσουν την οικονομική ευημερία σε μια εποχή που ο κόσμος θα βλέπει την ψηφιακή εποχή να μετασχηματίζεται.

Ο C. Barrett αντλεί τα συμπεράσματά του από παρατηρήσεις που έκανε επισκεπτόμενος περισσότερες από 30 χώρες κάθε χρόνο, με την ιδιότητα του “πρεσβευτή της τεχνολογίας” και ως πρόεδρος της “Global Alliance for ICT and Development” των Ηνωμένων Εθνών.

40% αύξηση πωλήσεων σημείωσε η Συστήματα Sunlight το 2008

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 40%, σε σχέση με το 2007, με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται στο 70% των συνολικών πωλήσεων. Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 148 εκ. ευρώ με το διαχωρισμό τους σε τρεις βασικούς τομείς.

Στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων η Συστήματα Sunlight πέτυχε αύξηση 53% σε σχέση με πέρυσι, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 105,2 εκ. ευρώ. Στον τομέα των αμυντικών προϊόντων οι πωλήσεις έφτασαν τα 27 εκ. ευρώ, με αύξηση 43,6% σε σχέση με πέρυσι ενώ στα καταναλωτικά προϊόντα διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκ ευρώ.

Ειδησεοφωνική: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της Ergophone

Η Ειδησεοφωνική Ελλάς προχώρησε σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά της 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, Ergophone κατά 510.000 ευρώ, προκειμένου η τελευταία να έχει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να συμμετάσχει, είτε απευθείας είτε μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Ergophone, Datafone, σε επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου στην Ευρώπη ή και αλλού. Μετά την ανωτέρω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στη θυγατρική της θα παραμείνει το ίδιο.

H Intelli Solutions υλοποίησε έργο CRM για την Knauf

Η λύση Cost Wizard που ανάπτυξε η Intelli Solutions, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραμετροποίησης και σύνθεσης των προϊόντων της Knauf, διαθέτει μηχανισμό θέσπισης επιχειρηματικών κανόνων σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η επιλογή και παραμετροποίηση των τεχνικών λύσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται απλή και εύκολη κοστολόγηση για τα συστήματα δόμησης που απαρτίζουν το τελικό τεχνικό έργο.

H Space Hellas ανέλαβε έργο ΙΡ του Δικτύου Κορμού της ΕΔΕΤ

Όπως τόνισε ο Δρ. Μερτζάνης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Space Hellas: “Το δίκτυο ΕΔΕΤ λόγω της υψηλής του ταχύτητας, έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει μεγάλο όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο πανελλαδικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πληθώρας καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Επιπλέον, το μικρό κόστος αναβάθμισής του δικτύου ΕΔΕΤ επιτρέπει τη συνεχή βελτίωσή του, με αποτέλεσμα να ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των φορέων του”. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 209.093 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν φέρουν την υπογραφή του οίκου Cisco.