Σε ερευνητικό πρόγραμμα FP5 συμμετέχει ο ΣΕΠΒΕ

Το έργο με πλήρη τίτλο: “W3TV: Μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη αποδοτικών σε κόστος και υψηλής ποιότητας εφαρμογών web για τηλεοράσεις με πρόσβαση στο διαδίκτυο και IPTV)” αποσκοπεί στο να παρέχει ένα σύνολο από μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και εργαλεία που θα επιτρέψουν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ λογισμικού να εισέλθουν εύκολα στην αγορά της ανάπτυξης των εφαρμογών διαδικτύου για τηλεοράσεις με πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet-enabled TVs) και IPTV και να διευκολύνουν τη μεταφορά των υπαρχόντων εφαρμογών web σε διαφορετικές πλατφόρμες (προϊόντα TV-CE, παραμετροποίηση των προϊόντων και υπηρεσίες πλατφόρμας IPTV).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός από τον ΣΕΠΒΕ συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί: HOIP-Healthcare Over Internet Protocol Community Interest Company, ΕΤΕΚ-Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Basscom-Bulgarian Association of Software Companies, ISS -Association for Information Systems and Computer Networks, ATESE-Engineering Commercial Consulting Tourist Shipping Hotel Societe Anonyme, Safeview, Teletel -Telecommunications and Information Technology και Thomson Video Networks.

Μετατέθηκε η ημερομηνία για το έργο του αριθμού έκτακτων αναγκών 112

Υπενθυμίζεται πως η παλιά ημερομηνία ήταν στις 4 Ιανουαρίου 2012 ενώ η νέα ορίστηκε στις 25 Ιανουαρίου 2012 (ώρα 12:00). Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στο να αναβαθμίσει τις δυνατότητες της ΓΓΠΠ και των λοιπών επιχειρησιακών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και επιχειρησιακών φορέων άλλων Υπουργείων, στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στην υποστήριξη του πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσεων έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και στην απόκτηση ενός νέου μέσου για την αποστολή μαζικών προειδοποιητικών μηνυμάτων προς το κοινό. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.136.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Globo αναγνωρίζεται σε Gold Partner στο Oracle PartnerNetwork

Με το επίπεδο αυτό, η Oracle αναγνωρίζει τη δέσμευση της Globo Technologies στην απόκτηση ειδίκευσης και υπεροχής στην παροχή λύσεων Oracle τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου και του Δημοσίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Ο Μάκης Μπονάνος, Γενικός & Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Η επίτευξη του επιπέδου Gold Partner στοχεύει στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της πελατειακής μας βάσης. Ως Gold συνεργάτης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες, την εκπαίδευση και την υποστήριξη της Oracle για την περαιτέρω ανάπτυξη ειδίκευσης και τεχνογνωσίας της Globo Technologies στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με την υλοποίηση μεγάλων έργων, όπως η διαχείριση περιεχομένου και εγγράφων και οι end-to-end λύσεις, καθώς και να δημιουργήσουμε κρίσιμης σημασίας επιχειρηματικές εφαρμογές για τους πελάτες μας».

Προκηρύχθηκε το έργο για το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών

Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι: Η δημιουργία κεντρικής υποδομής (εξοπλισμός και λογισμικό) στο ΥΠΕΣ και εν τέλει Μητρώου Πολιτών, ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος, όπου: μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες, θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν/επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικών και δημοτολογικών γεγονότων Πολιτών, τα οποία δηλώνονται/δημιουργούνται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία όλης της χώρας, διαπιστευμένοι Φορείς Διαλειτουργικότητας θα μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα από το Μητρώο Πολιτών, Ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία Δημοτικής κατάστασης Πολιτών.

Η εκπαίδευση και η υποστήριξη (επιτόπια και τηλεφωνική), χρηστών του ΥΠΕΣ και πιλοτικών φορέων Λειτουργίας στα Υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Η δημιουργία μηχανισμού για αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή των στοιχείων δημοτικής κατάστασης που τηρούνται στη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου με τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα μεταπέσουν στη βάση δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 5.035.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Έργο της Profile στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα στην Κύπρο

Η λύση Personal Banking αποτελεί μέρος της διεθνώς εγκαταστημένης πλατφόρμας χρηματοοικονομικής διαχείρισης IMSplus, που προσφέρει πλήρη κάλυψη σε Front-Middle-Back Office εργασίες με δυναμικά εργαλεία για end-to-end λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα, η λύση που επιλέχθηκε προσφέρει διαχείριση εντολών σε πραγματικό χρόνο, ολοκληρωμένο σύστημα «relationship management», πλήρη ανάλυση απόδοσης, ασφαλή και εύκολη online πρόσβαση καθώς και άμεση σύνδεση με πολλαπλές αγορές και venues.

Επιπλέον, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου και rebalancing επιτρέπουν στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα LTD την ευκολότερη επίτευξη των στόχων της για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην προσφορά επενδυτικών υπηρεσιών στη Κύπρο, μια ολοένα αυξανόμενη αγορά με διεθνή κεφάλαια (funds) καθώς και ιδιώτες επενδυτές.

Η Dotsoft ανέλαβε έργο υλοποίησης κέντρου διαχείρισης ελέγχου κυκλοφορίας

Η λύση που προτάθηκε και επιλέχθηκε για τις υποδομές του Κέντρου Διαχείρισης βασίζεται σε εξοπλισμό των εταιρειών Dell και Cisco.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι χειριστές του κέντρου ελέγχου θα μπορούν να διαχειρίζονται πλήθος πληροφοριών πεδίου αλλά και να παρακολουθούν την κατάσταση στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, από εγκατεστημένες κάμερες, μέσω video wall. Το έργο αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου έργου για την εγκατάσταση «Ευφυούς συστήματος διαχείρισης αστικής κινητικότητας και ελέγχου κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας.