Στην ένωση εταιρειών «Intrasoft International SΑ / Q & R (Quality & Reliability) AE» το έργο επέκτασης του ΕΣΗΔΗΣ

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών-παραμετροποίηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μονάδες αποθήκευσης δεδομένων και την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων (προμήθεια υλικού, εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης).Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μιας δημόσιας σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 419.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).