Πώς διαμορφώνονται οι σύγχρονοι «μπελάδες» στη διαχείριση του ΙΤ και πώς μεταφράζονται σε ανάγκες που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τις σύγχρονες προσεγγίσεις του job scheduling και της αυτοματοποίησης του workload;

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία όσον αφορά το λογισμικό job scheduling, ενισχύοντας τις παραδοσιακές λύσεις job scheduling με cross-platform και event-driven δυνατότητες και διευρύνοντας το ρόλο του στην παροχή δυνατοτήτων αυτοματοποίησης.

Οι βασικές ανησυχίες για τη διαχείριση του ΙΤ
Σύμφωνα με μελέτη της IDC, οι βασικοί προβληματισμοί του ΙΤ, όπως εκφράζονται διαχρονικά από τα στελέχη και το προσωπικό του τμήματος Πληροφορικής, συμπυκνώνονται στα παρακάτω ζητήματα:

• Πιέσεις για μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση αποδοτικότητας: Ο έλεγχος του κόστους της Πληροφορικής εξακολουθεί να είναι ένα βασικό ζητούμενο για τα τμήματα ΙΤ – με τις πιέσεις να αυξάνονται περισσότερο μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Οι προϋπολογισμοί του ΙΤ πιέζονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με τη συγκράτησή του να είναι η βασική επιδίωξη. Τα λειτουργικά κόστη συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με τον αριθμό του ΙΤ προσωπικού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργικοτήτων. Η αυτοματοποίηση είναι το κλειδί για τη συγκράτηση ή τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

• Ανάγκη για ευθυγράμμιση με το business και απόδειξη της επιχειρηματικής διάστασης του ΙΤ: Ολοένα και περισσότερο το ΙΤ αντιμετωπίζεται ως ένας πάροχος υπηρεσιών προς το business, που παραδίδει και υποστηρίζει βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες και εφαρμογές. Η ευθυγράμμιση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η συσχέτιση των υποδομών με τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και την επίδραση στον τελικό χρήστη.

• Ανάγκη επίτευξης των στόχων των υπηρεσιών για βασικά workloads: Οι επιδιώξεις των υπηρεσιών για βασικά φορτία εργασίας πρέπει να επιτυγχάνονται. Τα επίπεδα των λειτουργικών υπηρεσιών, όπως ο όγκος των συναλλαγών, η παραγωγή και οι χρόνοι, πρέπει να συγκρίνονται με τους στόχους των υπηρεσιών, με provisions για την προσαρμογή των προτεραιοτήτων των φορτίων εργασίας και την κατανομή των πόρων, προκειμένου να εκπληρώνονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις.

• Ανάγκη για βελτίωση της αξιοποίησης της υποδομής: Το ΙΤ πιέζεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα και το ROI (απόδοση στην επένδυση) των κεφαλαίων και παγίων (hardware και λογισμικό) του datacenter αλλά και συνολικά της επιχείρησης. Κρίσιμη για το τμήμα ΙΤ αποτελεί η ευθύνη για βελτίωση της χρήσης των servers για τα mainframes καθώς και για το σύνολο των λειτουργικών συστημάτων (Unix, Linux, Windows κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από λειτουργικότητες όπως το ERP, οι βάσεις δεδομένων, η επεξεργασία συναλλαγών, το middleware.

• Ανάγκη για αυτοματοποίηση του workflow και προτυποποίηση των διαδικασιών: Και ενώ η αυτοματοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί μία βασική στρατηγική για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΙΤ, ολοένα και περισσότερο πλέον αντιμετωπίζεται και ως το μέσο που θα διασφαλίσει ότι τα απαιτούμενα workflows και διαδικασίες εκτελούνται σωστά και σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν τεθεί από τη διεύθυνση Πληροφορικής. Πράγματι, η διασφάλιση ότι η προτυποποιημένες διαδικασίες εκτελούνται σωστά είναι πρωταρχική προϋπόθεση για την ανταπόκριση σε ένα μεγάλο αριθμό απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης.


Οι νέες απαιτήσεις
Βασικά, το λογισμικό job scheduling χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση της ροής των εργασιών στα συστήματα. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει batch job schedulers και λογισμικό workload balancing. Παραδοσιακά το job scheduling βασίζεται στο να διαχειρίζεται την ακολουθία εκτέλεσης (execution sequence) για κάθε σύνολο εργασιών. Οι ακολουθίες εκτέλεσης εργασιών μπορούν να βασιστούν σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών απαιτήσεων, των διαθέσιμων πόρων, των εξωτερικών προτεραιοτήτων κ.ά.

Enterprise job scheduling
Πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες βασίζονται στην αποπεράτωση πολύπλοκων ακολουθιών εργασιών, οι οποίες ελέγχονται από λογισμικό job scheduling και workload management λογισμικό. Το enterprise job scheduling φέρνει την επιθυμητή αυτοματοποίηση και κεντρικοποιημένο έλεγχο στην εκτέλεση των βημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών και φορτίων εργασίας. Το enterprise job scheduling βοηθάει σημαντικά στην υποστήριξη βασικών προτεραιοτήτων – τόσο του ΙΤ όσο και του business-  όπως αποδοτικές λειτουργίες, εξοικονόμηση κόστους, παράδοση των απαιτούμενων επιπέδων υπηρεσιών, ενοποίηση εφαρμογών, κ.ά.

System-level & Application-level scheduling
Το system-level job scheduling γενικά υποστηρίζει εφαρμογές και δεν περιλαμβάνει λεπτομερή γνώση λεπτομερειών συγκεκριμένων εφαρμογών. Πολλές εταιρικές εφαρμογές περιλαμβάνουν μεγάλες απαιτήσεις batch processing και για αυτό περιέχουν ένα εσωτερικό job scheduler. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι το SAP, PeopleSoft και Oracle Business Suite. Ενα εξωτερικό enterprise job scheduler μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερα επίπεδα αυτοματοποίησης εφαρμογών από ότι μεμονωμένα ένα εσωτερικό job scheduler. Αυτό επιτρέπει την ενοποίηση άλλων custom ή έτοιμων εφαρμογών με την εταιρική εφαρμογή.

Υποστήριξη πολλαπλών πλατφόρμων
Το job scheduling αρχικά είχε σχεδιαστεί να επεξεργάζεται φορτία που έτρεχαν σε mainframes περιβάλλοντα. Κλασικό παράδειγμα εδώ είναι η χρήση job schedulers για τον προγραμματισμό της εκτέλεσης των batches των οικονομικών συναλλαγών.

Σήμερα όμως, job schedulers υπάρχουν επίσης και για distributed πλατφόρμες, ειδικά Unix και Windows. Τα φορτία εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν jobs που τρέχουν σε πολλαπλές πλατφόρμες, απαιτώντας cross-platform job scheduling. Αυτού του είδους οι εργασίες (jobs) πρέπει να προγραμματιστούν με συντονισμένο τρόπο, όπως η χρήση εναυσμάτων (triggers) που στέλνουν σήμα όταν η δουλειά σε μία πλατφόρμα έχει ολοκληρωθεί και η δουλειά σε μία άλλη πλατφόρμα μπορεί να ξεκινήσει.

Το ενοποιημένο λογισμικό job scheduling μπορεί να επιτρέψει σε μία ομάδα του προσωπικού της διεύθυνσης Πληροφορικής να διαχειριστεί τα προγράμματα σε όλες τις πλατφόρμες χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες ικανότητες.

Event-driven Job Scheduling
Οι παραδοσιακοί job schedulers καθοδηγούνται από time-of-day ή ημερολογιακές απαιτήσεις. Η μεγάλη ανάπτυξη σε on line και distributed εφαρμογές έχει αναδείξει την ανάγκη για event-driven scheduling, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει μία εργασία σε απάντηση σε ένα εξωτερικό συμβάν, όπως είναι για παράδειγμα η άφιξη μιας οικονομικής συναλλαγής από ένα τελικό χρήστη, μέσω Web. Αυτού του είδους οι λύσεις job scheduling επεκτείνουν την αυτοματοποίηση σε online εφαρμογές και εφαρμογές πραγματικού χρόνου.


Αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες job scheduling
Τα τμήματα Πληροφορικής αξιοποιούν μια μεγάλη γκάμα εργαλείων και μεθόδων για να αυτοματοποιήσουν τη λειτουργική διαχείριση των εργασιών (jobs) και των φορτίων εργασίας. Η ανάγκη για πρόσβαση και λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, η πολυπλοκότητα των περιβαλλόντων υποδομών και η ανάγκη για συνδυασμό του job scheduling με άλλες λειτουργικότητες της διαχείρισης Πληροφορικής έχουν οδηγήσει σε μία σειρά «μπαλωμάτων» με συνδέσεις από σημείο σε σημείο και συγκεκριμένων εργαλείων ενοποίησης, επιτευγμένα συχνά με τη χρήση hard-coded σεναρίων.

Ωστόσο, τέτοιου είδους τεχνικές είναι συνήθως τακτικής φύσης και παρουσιάζουν έλλειψη υψηλότερου επιπέδου εστίασης σε workflows, ΙΤ διαδικασίες και επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Workloads
Ενα φορτίο εργασίας (workload) μπορεί να οριστεί ως ένα σχετικό σύνολο υπολογιστικής βάσης εργασιών και ενεργειών, που πρέπει να εκτελεστούν σε μία ΙΤ εγκατάσταση. Τα workloads συχνά χαρακτηρίζονται από το είδος των εφαρμογών ή των λειτουργιών που εκτελούνται, όπως για παράδειγμα αναβαθμίσεις online οικονομικών συναλλαγών, εφαρμογές ERP, ή backup αρχείων. Παραδοσιακά, η διαχείριση των workloads γίνονταν με μία λειτουργική ΙΤ προοπτική σε όρους απαιτήσεων υπολογιστικών πόρων και προθεσμιών των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Workflows
Ενα workflow είναι μία ευρύτερη, διαδικαστική θεώρηση της δουλειάς που περιλαμβάνει μία ακολουθία βημάτων που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχτεί μία ΙΤ ή επιχειρηματική διαδικασία. Τα workflows περιλαμβάνουν την ιδέα περιέχουν την ιδέα ότι κάθε βήμα περιλαμβάνει κανόνες ή πολιτικές, ενέργειες και δεδομένα που πρέπει να υποστούν επεξεργασία και να περάσουν στο επόμενο βήμα. Τα workflows περιλαμβάνουν τόσο χειροκίνητες ενέργειες όσο και υπολογιστικά, επεξεργαστικά βήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκάστοτε επιχειρηματική ή ΙΤ διαδικασία.

Διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών
Τα εργαλεία λογισμικού job και workload scheduling έχουν εξελιχτεί στο σημείο που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση calendar-driven και event-driven λειτουργιών. Ωστόσο, η συγχώνευση τέτοιων λειτουργικοτήτων σε μία εστιασμένη στις διαδικασίες και υψηλότερου επιπέδου διαχείριση και αυτοματοποίηση, απαιτεί επιπλέον λογισμικό και ενοποίηση με άλλα εργαλεία διαχείρισης.