Στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ιntracom Holdings, ο Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, τόνισε ότι: «Η εξωστρέφεια της Ιntracom Holdings και η δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους βοήθησαν στην ανθεκτικότητα του ομίλου κάτω από τις ακραίες συνθήκες ύφεσης στις οποίες κινήθηκε η ελληνική οικονομία τα τελευταία 6 χρόνια.

Ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση του ομίλου, όμως, αποτελούν τις βάσεις για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης. Οι στόχοι μας για το 2014 είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η λειτουργική ανασυγκρότηση, η οργανική ανάπτυξη και οι συνέργιες μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, η μείωση του δανεισμού και οι νέες επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις». Ο κ. Κόκκαλης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της λειτουργικής ανασυγκρότησης η  Ιntracom Holdings θα λειτουργεί και ως Investment House με κεντρικό χρηματο-οικονομικό σχεδιασμό και ενιαία στρατηγική και αξιολόγηση επενδύσεων.

Tο 2013, οι στα 513,7 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) στα 74,9 εκατ., ο καθαρός δανεισμός στα 254,2 εκατ., ενώ ο όμιλος στις  31/12/2013 είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων 739,1 εκατ. Στις πρόσφατε εξελίξεις ξεχωρίζουν η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας – προσυμφώνου για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM TELECOM, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρείας, με συνολική ωφέλεια για την INTRACOM HOLDINGS ποσού 47 εκατ.

Για  την Intrasoft International, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 136 εκατ. και το EBITDA στα 5,5 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του 2013 ανήλθε σε 344 εκατ., ενώ οι νέες συμβάσεις ανήλθαν σε 267 εκατ. εκ των οποίων περισσότερο από 80% αφορά στη διεθνή δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών της hellas online ανήλθε σε 224,2 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία στα 68,4 εκατ.