Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και cyber security έχουν μπει στην επιχειρηματική καθημερινότητα, οδηγώντας τις εταιρείες, τους προμηθευτές και τα στελέχη σε ένα νέο δρόμο αναζήτησης, προσαρμογής και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Πώς, όμως, εφαρμόζονται αυτές οι τεχνολογίες; Πώς συνδέονται με διαχρονικές ανάγκες που εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα των διευθυντικών στελεχών των μεγάλων οργανισμών, με περίπλοκες υποδομές Πληροφορικής; H έλλειψη άμεσης σύνδεσης μεταξύ των εφαρμογών και των υποδομών διαφορετικών επιπέδων, και δη σε περιβάλλοντα που «φιλοξενούνται» σε cloud providers, δημιουργούν τέτοιες προκλήσεις.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και τις ομάδες διαχείρισης των οργανισμών να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα, του τύπου: Ποιο είναι το ακριβές κόστος κάθε πόρου / υπηρεσίας / πελάτη; Πώς κάθε πόρος / υπηρεσία / πελάτης συνεισφέρει – θετικά ή αρνητικά – στη συνολική κερδοφορία; Είναι η κοστολόγηση ανά πελάτη / υπηρεσία η καλύτερη; Ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες από την προσθήκη ή αφαίρεση πελατών;
Ποιος είναι ο ελάχιστος προϋπολογισμός υποδομής για τη τήρηση των SLAs των πελατών;
Πώς θα μπορούσε ένας περιορισμένος προϋπολογισμός να διαχωριστεί με το βέλτιστο τρόπο, μεταξύ των δαπανών hardware και software;

Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω επιχειρούν να δώσουν οι αναδυόμενοι πάροχοι υπηρεσιών AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations). Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με την παραδοσιακή διαχείριση συμβάντων, οι περισσότεροι κρατούν την ίδια κρίσιμη ροή εργασίας εντολών και ελέγχου και στερούνται των ανθρώπινων δεδομένων (που αποτελούν την πραγματική πηγή της αλήθειας για την επίλυση περιστατικών).

Υπάρχουν, εντούτοις, επαναστατικά προϊόντα και λύσεις που επιτρέπουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις με τη βοήθεια διορατικών στοιχείων που εξάγονται απευθείας από τα «ιστορικά δεδομένα», παρακάμπτοντας σε πραγματικό χρόνο τα πολλαπλά επίπεδα της δομής διαχείρισης, αντικαθιστώντας τις αργές χειρωνακτικές διαδικασίες με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Επιπλέον, ενσωματώνονται άψογα με την υποδομή της εταιρείας, προκειμένου να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο τόσο η δραστηριότητα των πελατών όσο και το φορτίο των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. Πρόκειται για αλγόριθμους που μεταφράζουν αυτομάτως τα επιχειρηματικά σενάρια υψηλού επιπέδου σε συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και απαιτούμενο εξοπλισμό, προτείνουν τον ελάχιστο προϋπολογισμό αναβάθμισης και ακόμη μπορούν να προτείνουν τα βέλτιστα χρονοδιαγράμματα εκσυγχρονισμού της υποδομής.

Οι Διευθυντές Πωλήσεων έχουν τη δυνατότητα, με τη χρήση των νέων εργαλείων, να προσομοιώσουν τον αντίκτυπο του κόστους του κάθε νέου πελάτη, επάνω στις υποδομές και να προτείνουν εκπτώσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την κερδοφορία.