Κατατέθηκε χθες στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας 2016/1148/ΕΕ (γνωστής και ως οδηγία NIS) για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο.

Στόχος της οδηγίας είναι η θέσπιση μέτρων για την επίτευξη ενός ελάχιστου κοινού επιπέδου για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων σε όλη την ΕΕ.  H οδηγία NIS καλεί τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν συλλογικά και σφαιρικά τις προκλήσεις ασφάλειας των ψηφιακών δικτύων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη μιας συνεκτικής διεθνούς πολιτικής της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αμύνεται στο διαδικτυακό έγκλημα και στις επιθέσεις των συστημάτων ψηφιακών δικτύων και πληροφοριών που πλήττουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με μια στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που στόχο έχει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τα τις νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την οδηγία, η αρχιτεκτονική της ασφάλειας των ψηφιακών δικτύων σε επίπεδο Ένωσης, βασίζεται, σε τρεις πυλώνες: (α) στην εθνική στρατηγική κάθε κράτους μέλους, (β) στις τεχνικές και οργανωτικές πολιτικές των επιχειρήσεων και οργανισμών και (γ) στη συνεργασία των κρατών μελών. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου χθες στη Βουλή εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της οδηγίας, ενσωματώνοντάς την σε αυτό. Για σκοπούς παρακολούθησης και εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας αρμόδια θα είναι η «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας», ήτοι η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο.