Σύµφωνα µε τη νέα παγκόσµια έρευνα “Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation” της KPMG International, οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες έξυπνης αυτοµατοποίησης (Intelligent Automation) - τεχνητή νοηµοσύνη , προηγµένη ανάλυση και ροµποτική αυτοµατοποίηση διαδικασιών (RPA)- ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους και τις αποδόσεις που επιδιώκουν.

Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογίες ΙΑ σηµειώνουν ισχυρές οικονοµικές αποδόσεις. Από την έρευνα “State of Intelligent Automation“ της KPMG προκύπτουν, επίσης, τα εξής βασικά ευρήµατα:
• Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες IA κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, µε το 52% των εταιρειών να επιβεβαιώνουν ότι έχουν υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 10 εκατ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω επενδύσεις δεν είναι ισορροπηµένες σε επίπεδο λειτουργιών.
• Το 64% των εταιρειών µε τις κορυφαίες επιδόσεις που συµµετείχαν στην έρευνα θα υλοποιήσουν σχέδια επέκτασης έως το 2019 ενώ το 59% των εταιρειών µε χαµηλές επιδόσεις χρειάζονται ακόµη 2-5 έτη για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο αξιοποίησης ΙΑ.
• Συνολικά, µόνο το 17% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα έχουν επεκτείνει ή βιοµηχανοποιήσει τεχνολογίες ΙΑ.
• Η επεκτασιµότητα παραµένει κυρίαρχη πρόκληση για την επιδίωξη των βασικών στόχων που αφορούν στις τεχνολογίες ΙΑ. Στις υπόλοιπες βασικές προκλήσεις που επισηµάνθηκαν περιλαµβάνεται η αβεβαιότητα σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις που απαιτούνται, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά µε το ποιος έχει την ευθύνη της διαµόρφωσης της ατζέντας και οι ανησυχίες αναφορικά µε αλλαγές στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων.
• Τα στελέχη των επιχειρήσεων εµφανίζονται αισιόδοξα ως προς τις επιπτώσεις της ΙΑ στην εργασία τους, αφού οι µισοί περίπου από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι η αυτοµατοποίηση επηρεάζει λιγότερο από το 20% του προσωπικού τους.
Η KPMG, πάντως, εκτιµά ότι τα στελέχη είναι υπερβολικά αισιόδοξα.