Διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων για όλα τα δάνεια, που θα μπορεί να οδηγήσει στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου κάθε δανείου προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πρόκειται για το υποέργο 1: «Ψηφιοποίηση Φακέλων Δανείων», του έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)», με προϋπολογισμό περί τα 4 εκατ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η βέλτιστη διαχείριση της πληροφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου, με τη δημιουργία μιας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων για όλα τα δάνεια, με τις εξασφαλίσεις που αντιστοιχούν σε κάθε δάνειο και την τήρηση επικαιροποιημένης βάσης αποτίμησης των εξασφαλίσεων αυτών για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  • η προμήθεια και εγκατάσταση ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων,
  • η ψηφιοποίηση των φακέλων των δανείων των Διευθύνσεων Χορήγησης και Εξυπηρέτησης Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών -η οποία περιλαμβάνει τη σάρωση και την καταχώριση μεταδεδομένων σάρωσης και
  • η εξαγωγή και καταχώριση δεδομένων για την ηλεκτρονική εκμετάλλευση του περιεχομένου των φακέλων των δανειοληπτών, μέσω του ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων.