Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον «εκσυγχρονισμό της Οικονομικής Διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ μέσω απλοποίησης διαδικασιών και ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος», προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,1 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και υλοποίησης πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Λειτουργιών (ΣΟΛ) των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας (ΑΕΥ) του υπουργείου Εξωτερικών. Η λύση θα παρέχεται μέσω ενιαίας κεντρικοποιημένης πλατφόρμας και τα δεδομένα της οικονομικής διαχείρισης των Αρχών στο σύνολο τους θα αποθηκεύονται στην κεντρική υποδομή του G-Cloud, γεγονός που θα διευκολύνει την οριζόντια επεξεργασία τους.

Η υλοποίηση του πληροφοριακού Συστήματος θα επιτρέπει τις παρακάτω λειτουργικότητες:

  • Σχεδιασμό διαδικασιών οικονομικών λειτουργιών των ΑΕΥ, με γνώμονα την υλοποίηση τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, όπου θα μοντελοποιείται /κωδικοποιείται ξεχωριστά η κάθε διαδικασία και θα ολοκληρώνεται, ενημερώνοντας τις αντίστοιχες προξενικές διαχειρίσεις και τις αναλυτικές καταστάσεις οικονομικών στοιχείων.
  • Υπηρεσία ευφυούς πληροφόρησης με την ένταξη εργαλείων λήψης αποφάσεων βασισμένων στα συνολικά οικονομικά στοιχεία των ΑΕΥ.
  • Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων που χαρακτηρίζονται αναγκαία για τη λειτουργία του ΣΟΛ μέσω, διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα του ΥΠΕΞ, όπως το Σύστημα Θεωρήσεων Εισόδου Schengen – VIS.

Στην πρώτη φάση του έργου θα πρέπει να εξεταστεί με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η διαλειτουργικότητα με συστήματα που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, όπως ενδεικτικά: Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Υπηρεσίας, SAP – ΓΛτΚ, ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια κ.α. Επιπρόσθετα, στόχος του έργου είναι να υπάρξει μέριμνα για την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το επικείμενο έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov – ERP)».