Η ΚτΠ προχώρησε στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στο διαγωνσμό για το έργο «Αναβάθμιση / Ενσωμάτωση νέων Τεχνολογιών 112-Next Generation 112 (NG112) για την Πολιτική Προστασία».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 18,5 εκατ. ευρώ.