Στις εταιρείες Intrakat, ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Globitel και στις ενώσεις εταιρειών «Netcompany Intrasoft – Qualco», «Uni Systems – Αρχειοθήκη», «Nova – Profile» και «Vodafone – Inform – Cosmos Business Systems» κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η Κοινωνία της Πληροφορίας το διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με 8 οικονομικούς φορείς για το έργο «ψηφιοποίηση αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης στα 235,6 εκατ. με ΦΠΑ. Στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών και η κανονικοποίηση – συσχέτιση πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Πρόκειται για την ψηφιοποίηση (βάσει εκτίμησης) 157.000.000 σελίδων και Εξετάσεων Απεικόνισης, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεων ΗΚΓ/ΗΕΓ, την ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων. Με την υλοποίηση του έργου ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο.

Τελικός σκοπός του έργου είναι η παροχή ψηφιακών, δικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του με βάση τη νοσηλεία του στα δημόσια νοσοκομεία. Τελικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας αλλά και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.