Δύο μεγάλους διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ, προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ παράλληλα προχώρησε στην εκπνοή της χρονιάς, αλλά και στην «αυγή» του 2023 σε κατακυρώσεις εμβληματικών έργων για την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, η ΚτΠ προκήρυξε, τις τελευταίες ημέρες του 2022, το έργο ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών των μονάδων υγείας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 190 εκατ. ευρώ. Στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών και η κανονικοποίηση – συσχέτιση πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών. Πρόκειται για την ψηφιοποίηση (βάσει εκτίμησης) 157.000.000 σελίδων και εξετάσεων απεικόνισης, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεων. Με την υλοποίηση του έργου, ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο. Τελικός σκοπός του έργου είναι η παροχή ψηφιακών, δικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του, με βάση τη νοσηλεία του στα δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο που αφορά στην  «ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών». Στο Αρχείο περιλαμβάνονται έγγραφα, αλληλογραφία, διπλωματικές ενέργειες, αποτελέσματα εξωτερικής πολιτικής. Η εκτιμώμενη συνολική αξία είναι στα 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η Κοινωνία της Πληροφορίας κατακύρωσε:

  • Στην ένωση εταιρειών «Space Hellas – Uni Systems – Netcompany Intrasoft» το διαγωνισμό για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1 – «Προμήθεια υποδομής για παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους υπό την μορφή IaaS» της Πράξης. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 15,7 εκατ. ευρώ.
  • Στην ένωση εταιρειών «ΟΤΕ – Uni Systems» το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση
  • Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», έναντι 53,2 εκατ. ευρώ.
  • Στη SingularLogic, έναντι 4 εκατ. ευρώ το διαγωνισμό  για το έργο «αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας – on line ενημέρωση φορέων δικηγορών πολιτών»
  • Στην ένωση εταιρειών «EY – OTE -Real Consulting» το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)», έναντι 14,9 εκατ. ευρώ.